Norwegian
Velg språk for nettsiden

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Stoff: inactivated influenza-A virus / swine
Produsent: Merial S.A.S.; 

A. TILVIRKER AV BIOLOGISK VIRKESTOFF OG TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker av biologisk virkestoff

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

D-06861 Dessau-Rosslau

Tyskland

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

D-06861 Dessau-Rosslau

Tyskland

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Virkestoffet er en substans av biologisk opprinnelse, beregnet på å fremkalle aktiv immunitet og omfattes ikke av forordning (EF) nr. 470/2009.

Hjelpestoffer (inkludert adjuvanser) angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet.

Kommentarer