Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Merking - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Leucogen
ATC: QI06AA01
Stoff: purified p45 FeLV-envelope antigen
Produsent: Virbac S.A.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske med 10 eller 50 hetteglass

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Leucogen injeksjonsvæske, suspensjon.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Renset p45 FeLV-overflateantigen, minimum 102 mikrogram/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Til katt

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan injeksjon

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM/ÅÅÅÅ}

Etter anbrudd, brukes umiddelbart.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt

Skal ikke fryses

Beskyttes mot lys

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG

EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED

HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac, 1ère avenue – 2065 m – L.I.D., 06516 Carros Cedex, Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/09/096/001

EU/2/09/096/002

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Etikett på hetteglass

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Leucogen injeksjonsvæske, suspensjon til katt

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

FeLV-antigen, 102 mikrogram

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM/ÅÅÅÅ}

.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer