Masivet (masitinib mesylate) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QL01XE90

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Frankrike

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt..

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer