Masivet (masitinib mesylate) – Merking - QL01XE90

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Merking på eske

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

MASIVET 50 mg filmdrasjerte tabletter til hund.

Masitinib

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Masitinib 50 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Les pakningsvedlegget før bruk

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar flasken tett lukket.

12. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE TIL INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etikett

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

MASIVET 50 mg filmdrasjerte tabletter til hund.

Masitinib

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Masitinib 50 mg

3.INNHOLD

30 tabletter

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Merking på eske

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

MASIVET 150 mg filmdrasjerte tabletter til hund.

Masitinib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Masitinib 150 mg

3. LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert

4. PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Les pakningsvedlegget før bruk

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar flasken tett lukket.

12. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE TIL INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris Frankrike

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/08/087/002

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etikett

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

MASIVET 150 mg filmdrasjerte tabletter til hund.

Masitinib

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Masitinib 150 mg

3. INNHOLD

30 tabletter

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.}

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATOEXP {måned/år}

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer