Meloxidolor (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Meloxidolor 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund, katt, storfe og gris

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder:

Virkestoff:

Meloksikam 5 mg

Hjelpestoff:

Etanol 150 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer