Meloxidyl (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Meloxidyl 1,5 mg/ml mikstur, suspensjon, til hund.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml inneholder:

 

Virkestoff(er):

 

Meloksikam......................................................................................................

1,5 mg

Hjelpestoff(er):

 

Natriumbenzoat ..................................................................................................

2 mg

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

 

3. LEGEMIDDELFORM

 

Lysegul suspensjon.

 

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Hund.

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarter

Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet.

4.3KontraindikasjonerLes mer ...

Kommentarer