Metacam (meloxicam) – Merking - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Metacam
ATC: QM01AC06
Stoff: meloxicam
Produsent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris

Meloksikam

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 5 mg/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

12x20 ml

12x50 ml

12 x 100 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe (kalver og ungdyr) og gris

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe: Enkel subkutan eller intravenøs injeksjon.

Gris: Enkel intramuskulær injeksjon. Ved behov kan ytterligere en injeksjon administreres etter 24 timer.

Enkel intramuskulær injeksjon før operasjon.

Det er veldig viktig å dosere nøyaktig og bruke en passende injeksjonsspøyte samt måle kroppsvekten nøye.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

 

Storfe:

Slakt:

15 dager

Gris:

Slakt:

5 dager

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVASLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/035 1 x 20 ml

EU/2/97/004/037 1 x 50 ml

EU/2/97/004/001 1 x 100 ml

EU/2/97/004/036 12 x 20 ml

EU/2/97/004/038 12 x 50 ml

EU/2/97/004/010 12 x 100 ml

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.{nummer}:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 5 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

5 DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe (kalver og ungdyr) og gris

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe: s.c.eller i.v. injeksjon

Gris: i.m. injeksjon

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

 

Storfe:

Slakt:

15 dager

Gris:

Slakt:

5 dager

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

Etter anbrudd, brukes innen………

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Les pakningsvedlegget før bruk.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/001 1 x 100 ml

EU/2/97/004/010 12 x 100 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot. {nummer}.:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris

Meloksikam

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 5 mg/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20 ml

50 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe:

s.c. eller i.v.

Gris:

i.m.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid:

 

Storfe:

Slakt:

15 dager

Gris:

Slakt:

5 dager

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.:{nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

Etter anbrudd, brukes innen...

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 1,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 1,5 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml

32 ml

100 ml

180 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige og lakterende dyr.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSINGER MED HENSYN TIL UTLVEREING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16.MAREKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/97/004/003 10 ml

EU/2/97/004/004 32 ml

EU/2/97/004/005 100 ml

EU/2/97/004/029 180 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot. {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 1,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 1,5 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

180 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJONER(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

Etter anbrudd, brukes innen………

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSINGER MED HENSYN TIL UTLVEREING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Les pakningsvedlegget før bruk.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

TYSKLAND

16. MAREKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/97/004/005 100 ml

EU/2/97/004/029 180 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot. {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 1,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

Meloksikam

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 1,5 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

32 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Oral bruk

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot.{nummer}:

7. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

Etter anbrudd, brukes innen:

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 5 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml

20 ml

5.DYREART SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund og katt

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Hund: Lidelser i bevegelsesapparatet: subkutan engangsdose. Postoperative smerter: som intravenøs eller subkutan engangsdose.

Katt: Postoperative smerter: subkutan engangsdose. Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSTID(ER)

Ikke relevant.

9.SPESIELLE(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Må ikke brukes til drektige eller lakterende dyr.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/006 10 ml

EU/2/97/004/011 20 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot. {nummer}:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt

Meloksikam

2.MENGDEN AV VIRKESTOF(FER)

Meloksikam 5 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

20 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Hund:

iv eller sc

Katt:

sc

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}.:

7. UTLØPSDATO

EXP{måned/år}

8. TEKSTEN "TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 20 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

6 x 250 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe, gris og hest

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe: sc eller iv engangsinjeksjon.

Gris: Enkel im injeksjon. Ved behov kan ytterligere en injeksjon administreres etter 24 timer. Hest: Enkel iv injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

 

 

 

Storfe:

Slakt:

15 dager

Melk:

5 dager

Gris:

Slakt:

5 dager

 

 

 

 

 

 

Hest: Slakt: 5 dager

Preparatet er ikke godkjent for diegivende dyr som produserer melk til konsum.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr - reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/027 1 x 20 ml

EU/2/97/004/007 1 x 50 ml

EU/2/97/004/008 1 x 100 ml

EU/2/97/004/031 1 x 250 ml

EU/2/97/004/028 12 x 20 ml

EU/2/97/004/014 12 x 50 ml

EU/2/97/004/015 12 x 100 ml

EU/2/97/004/032 6 x 250 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 20 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

50 ml

100 ml

250 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe, gris og hest

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe:

sc eller iv injeksjon.

Gris:

im injeksjon.

Hest:

iv injeksjon.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

 

 

Storfe:

Slakt:

15 dager

Melk: 5 dager

Gris:

Slakt:

5 dager

 

Hest:

Slakt:

5 dager

 

Preparatet er ikke godkjent for diegivende dyr som produserer melk til konsum.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

Etter anbrudd, brukes innen...

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

14.TEKSTEN ”OPPBEVARES UTLGJENGELIG FOR BARN”

Les pakningsvedlegget før bruk.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

TYSKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILLLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/97/004/007 1 x 50 ml

EU/2/97/004/008 1 x 100 ml

EU/2/97/004/031 1 x 250 ml

EU/2/97/004/014 12 x 50 ml

EU/2/97/004/015 12 x 100 ml

EU/2/97/004/032 6 x 250 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest

Meloksikam

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(FER)

Meloksikam 20 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe:

sc eller iv

Gris:

im

Hest:

iv

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid:

 

 

Storfe:

Slakt:

15 dager

Melk: 5 dager

Gris:

Slakt:

5 dager

 

Hest:

Slakt:

5 dager

 

Preparatet er ikke godkjent for diegivende dyr som produserer melk til konsum.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot.:{nummer}

7. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

Etter anbrudd, brukes innen...

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 15 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

250 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hest

6. INDIKASJONER(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Administreres enten blandet med litt fôr før fôring eller direkte i munnen.

Etter administrasjon av preparatet, lukk flasken med korken, vask doseringssprøyten med varmt vann og la den tørke.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

Slakt: 3 dager

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige og lakterende hopper.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅPR ELLER BEGRENSINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILLATESESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/009 100 ml

EU/2/97/004/030 250 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.{nummer}:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest

Meloksikam

2.MENGDEN VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 15 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

250 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hest

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Rystes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid:

Slakt: 3 dager

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVASLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

Etter anbrudd, brukes innen:

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VIKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

14. TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Les pakningsvedlegget før bruk.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

TYSKLAND

17.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/97/004/009 100 ml

EU/2/97/004/030 250 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.{nummer}.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 0,5 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

15 ml

30 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6. INDIKASJONER(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige og lakterende dyr.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/012 15 ml

EU/2/97/004/013 30 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til hund

Meloksikam

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

15 ml

30 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Oral bruk

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

Etter anbrudd, brukes innen:

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong til blisterpakning

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 1 mg tyggetabletter til hund

Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hund

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam

1 mg/tyggetablett

Meloksikam

2,5 mg/tyggetablett

3. LEGEMIDDELFORM

Tyggetablett

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter

84 tabletter

252 tabletter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Metacam 1 mg tyggetablett til hund: Oral bruk.

Enkel dose første dag: 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt.

Vedlikeholdsdose: 0,1 mg meloksikam/kg kroppsvekt daglig. (1 tyggetablett per 10 kg kroppsvekt)

Metacam 2,5 mg tyggetablett til hund: Oral bruk.

Enkel dose første dag: 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt.

Vedlikeholdsdose: 0,1 mg meloksikam/kg kroppsvekt daglig. (1 tyggetablett per 25 kg kroppsvekt) Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

Metacam 1 mg tyggetablett for hund

EU/2/97/004/043 7 tabletter

EU/2/97/004/044 84 tabletter

EU/2/97/004/045 252 tabletter

Metacam 2,5 mg tyggetablett for hund

EU/2/97/004/046 7 tabletter

EU/2/97/004/048 84 tabletter

EU/2/97/004/049 252 tabletter

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blisterpakning

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 1 mg tyggetabletter til hund

Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hund

Meloksikam

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

3.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til katt

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 0,5 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

3 ml

10 ml

15 ml

30 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige og lakterende dyr.

Skal ikke brukes til katter som lider av gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke brukes til katter yngre enn 6 uker.

10. UTLØPSDATO

EXP { MM/ÅÅÅÅ }

3 ml: Holdbarhet for åpnet flaske: 14 dager

10 ml: Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder

15 ml: Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder

30 ml: Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/034 3 ml

EU/2/97/004/033 10 ml

EU/2/97/004/026 15 ml

EU/2/97/004/049 30 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til katt

Meloksikam

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7. UTLØPSDATO

EXP { MM/ÅÅÅÅ }

Holdbarhet for åpnet flaske: 14 dager.

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

MINDSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 0,5 mg/ml mikstur, suspensjon til katt

Meloksikam

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

15 ml

30 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

Etter anbrudd, brukes innen:

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 2 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml

20 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Enkel subkutan injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELLE(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige eller lakterende dyr.

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/039 10 ml

EU/2/97/004/040 20 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot. {nummer}:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt

Meloksikam

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 2 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

20 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBEHOLDELSETID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}.:

7. UTLØPSDATO

EXP{måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager

8. TEKSTEN "TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til gris

Meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 15 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

250 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Gris

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Fortrinsvis blandet med en liten mengde fôr. Alternativt skal det gis før fôring eller direkte i munnen. Etter bruk, lukk flasken med korken, vaske doseringssprøyten med varmt vann og la den tøreke

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

Slakt: 5 dager

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVERER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATESESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/97/004/041 100 ml

EU/2/97/004/042 250 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.{nummer}:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 15 mg/ml mikstur, suspensjon til gris

Meloksikam

2. MENGDEN VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 15 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspesjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

250 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Gris

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt før bruk.

Etter bruk, lukk flasken med korken, vaske doseringssprøyten med varmt vann og la den tøreke Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

Slakt: 5 dager

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVASLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 6 måneder.

Etter anbrudd, brukes innen:

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGELER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk

13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

14. TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Les pakningsvedlegget før bruk

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVERER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

TYSKLAND

16.MARKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/97/004/041 100 ml

EU/2/97/004/042 250 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.{nummer}.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske for 50 ml og 100 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og hest meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 40 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

50 ml

100 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5. DYREART SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe og hest

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Storfe: Subkutan bruk, intravenøs bruk.

Hest: Intravenøs bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

Storfe: Slakt: 15 dager; Melk: 5 dager. Hest: Slakt: 5 dager.

Preparatet er ikke godkjent for lakterende hopper som produserer melk til konsum.

9.SPESIELL(E) ADVAREL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

Etter anbrudd, brukes innen 28 dager.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: Les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN "OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN"

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/2/97/004/050 50 ml

EU/2/97/004/051 100 ml

EU/2/97/004/052 12 x 50 ml

EU/2/97/004/053 12 x 100 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Hetteglass, 100 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og hest meloksikam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 40 mg/ml

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

5. DYREART SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe og hest

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Storfe: s.c., i.v.

Hest: i.v.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

Storfe: Slakt: 15 dager; Melk: 5 dager.

Hest: Slakt: 5 dager.

Preparatet er ikke godkjent for lakterende hopper som produserer melk til konsum.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Etter anbrudd, brukes innen...

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN "OPPBEVARES UTLGJENGELIG FOR BARN"

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/97/004/051 100 ml.

EU/2/97/004/053 12 x 100 ml

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {number}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hetteglass, 50 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Metacam 40 mg/ml injeksjonsvæske til storfe og hest meloksikam

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

Meloksikam 40 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Storfe: s.c., i.v.

Hest: i.v.

5. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid:

Storfe: Slakt: 15 dager; Melk: 5 dager. Hest: Slakt: 5 dager.

Preparatet er ikke godkjent for lakterende hopper som produserer melk til konsum.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {number}

7. UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Etter anbrudd, brukes innen...

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer