Onsior (robenacoxib) - QM01AH91

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Onsior 6 mg tabletter til katt

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tablett inneholder:

Virkestoff:

Robenakoksib 6 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett.Les mer ...

Kommentarer