Palladia (toceranib) – Merking - QL01XE91

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske av kartong/tabletter

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Palladia 10 mg tabletter, filmdrasjerte til hund. Palladia 15 mg tabletter, filmdrasjerte til hund. Palladia 50 mg tabletter, filmdrasjerte til hund. toceranib

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 10 mg toceranib (som toceranibfosfat). Hver tablett inneholder 15 mg toceranib (som toceranibfosfat). Hver tablett inneholder 50 mg toceranib (som toceranibfosfat).

3.LEGEMIDDELFORM

Tabletter, filmdrasjerte.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

20 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9 SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) {Alu-PVC/blister}

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Palladia 10 mg tabletter til hund Palladia 15 mg tabletter til hund Palladia 50 mg tabletter til hund toceranib

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Zoetis

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer