Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Merking - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Stoff: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Produsent: Merial

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med suspensjon

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Parvoduk injeksjonsvæske, suspensjon til moskusand

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Én rekonstituert dose på 0,2 ml inneholder:

 

Levende svekket moskusandparvovirus stamme GM 199 .....................................

2,6–4,8 log10 CCID50.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 500 doser

2500 doser

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Moskusand

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utl. dato

Etter rekonstituering, brukes innen 4 timer.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med fortynningsvæske

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Parvoduk væske til injeksjonsvæske til moskusand

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Saltvannsbuffer

3. LEGEMIDDELFORM

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 500 doser

2500 doser

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Moskusand

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utl. dato

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares under 25 °C.

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hetteglass med suspensjon

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Parvoduk suspensjon

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Levende svekket moskusandparvovirus.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

500 doser

2500 doser

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

7.UTLØPSDATO

EXP

Etter rekonstituering, brukes innen 4 timer.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE Poser med fortynningsvæske

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Fortynningsvæske til Parvoduk suspensjon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Saltvannsbuffer

3. LEGEMIDDELFORM

4. PAKNINGSSTØRRELSE

500 doser

2500 doser

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Moskusand

6. INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utl. dato

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares under 25 °C

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

Kommentarer