Pexion (imepitoin) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QN03AX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Pexion
ATC: QN03AX90
Stoff: imepitoin
Produsent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt

C.MRL-STATUS

Ikke relevant

Kommentarer