Pirsue (pirlimycin) - QJ51FF90

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Pirsue 5 mg/ml intrammarie, oppløsning til storfe.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Pirlimycin hydroklorid tilsvarende 50 mg pirlimycin per 10 ml sprøyte.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Intrammarie, oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGERLes mer ...

Kommentarer