Norwegian
Velg språk for nettsiden

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Stoff: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Produsent: Intervet International BV

A. TILVIRKER AV BIOLOGISK VIRKESTOFF OG INNEHAVER AV TILVIRKERTILLATELSE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker av biologisk virkestoff

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31,

5830 AN Boxmeer, Nederland

Navn og adresse på tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31,

5830 AN Boxmeer, Nederland

B. VILKÅR FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE INKLUDERT RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Opplyses bare på veterinærresept.

C.FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK

Ikke relevant.

D.

MRL-STATUS

 

 

 

Vedlegg II til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90

 

 

 

Farmakologisk aktive substanser

Dyrearter

Andre

 

 

 

 

forholdsregler

 

 

 

 

dl-α-tokoferolacetata

(Vitamin E)

Alle matproduserende arter

 

Kaliumkloridb

(E508)

Alle matproduserende arter

 

Kaliumdihydrogenfosfatc

(E340i)

Alle matproduserende arter

 

Natriumkloridd

 

Alle matproduserende arter

 

Dinatriumhydrogenfosfate

(E339ii)

Alle matproduserende arter

 

Polysorbat 80f

 

Alle matproduserende arter

 

Simetikong

(Dimetikon)

Alle matproduserende arter

 

aOJ No L122 of 12.05.99

bOJ No L272 of 25.10.96

cOJ No L272 of 25.10.96

dOJ No L290 of 5.12.95

eOJ No L272 of 25.10.96

fOJ No L290 of 5.12.95

gOJ No L290 of 5.12.95

7/23

Kommentarer