Previcox (firocoxib) - QM01AH90

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Previcox 57 mg tyggetabletter til hund

Previcox 227 mg tyggetabletter til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver tyggetablett inneholder:

Virkestoff:

 

Firokoksib

57 mg

Firokoksib

227 mg

Hjelpestoffer:

Jernoksider (E172)

Karamell (E150d)

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.Les mer ...

Kommentarer