Previcox (firocoxib) – Merking - QM01AH90

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Previcox 57 mg tyggetabletter til hund

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Firocoxib 57 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Tyggetablett

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 tabletter

30 tabletter

60 tabletter

180 tabletter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Smertelindring og inflammasjonshemming ved osteoartritt.

Perioperativ smertebehandling.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Oral bruk.

Doser 5 mg pr. kg kroppsvekt en gang daglig.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Halve tabletter skal legges tilbake i originalemballasjen og kan oppbevares i inntil 7 dager.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 o C .

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL, 29 avenue Tony garnier, 69007 Lyon, Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/04/045/001 10 tabletter

EU/2/04/045/002 30 tabletter

EU/2/04/045/005 180 tabletter

EU/2/04/045/008 60 tabletter

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Previcox 227 mg tyggetabletter til hund

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Firocoxib 227 mg

3. LEGEMIDDELFORM

Tyggetablett

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 tabletter

30 tabletter

60 tabletter

180 tabletter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6. INDIKASJON(ER)

Smertelindring og inflammasjonshemming ved osteoartritt.

Perioperativ smertebehandling.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Oral bruk.

Doser 5 mg pr. kg kroppsvekt en gang daglig.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Halve tabletter skal legges tilbake i originalemballasjen og kan oppbevares i inntil 7 dager.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 o C .

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL, 29 avenue Tony garnier, 69007 Lyon, Frankrike

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/04/045/003 10 tabletter

EU/2/04/045/004 30 tabletter

EU/2/04/045/006 180 tabletter

EU/2/04/045/009 60 tabletter

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER

BLISTER

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Previcox 57 mg tyggetabletter

Firocoxib

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MERIAL

3.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Previcox 227 mg tyggetabletter

Firocoxib

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MERIAL

3. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Flaskeetikett

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Previcox 57 mg tyggetabletter til hund

Previcox 227 mg tyggetabletter til hund

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF

Firocoxib 57 mg

Firocoxib 227 mg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

60 tabletter

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

7.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer