Procox (emodepside/ toltrazuril) – Merking - QP52AX60

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Procox
ATC: QP52AX60
Stoff: emodepside/ toltrazuril
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Ytre eske, 7,5 ml (eller 20 ml) flaske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml mikstur, suspensjon, til hund emodepsid/toltrazuril

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

1 ml inneh.:

Virkestoffer: emodepsid 0,9 mg, toltrazuril 18 mg

Hjelpestoffer: butylhydroksytoluen (E 321, som antioksidant) 0,9 mg, sorbinsyre (E 200, som konserveringsmiddel) 0,7 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7,5 ml

20 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Til hund.

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Gis i munnen.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

Etter åpning, brukes innen 10 uker.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/11/123/001

7,5 ml

EU/2/11/123/002

20 ml

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flaskeetikett, 7,5 ml (eller 20 ml) flaske

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml mikstur, suspensjon, til hund emodepsid/toltrazuril

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

0,9 mg/ml emodepsid + 18 mg/ml toltrazuril.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

7,5 ml

20 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Gis i munnen.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP{måned/år}

Etter åpning, brukes innen…

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer