ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Merking - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Stoff: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Produsent: Merial

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Yttre emballasje til 10 doser: 10 hetteglass à 1 dose

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

ProteqFlu

Injeksjonsvæske, suspensjon til hest

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

 

En dose à 1 ml inneholder:

 

 

 

Virkestoffer:

 

 

Influensa A/eq/Ohio/03 [H3N8

] (vCP2242).............................................................

> 5,3 log10 FAID50

 

Influensa A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011) ................................... ............

> 5,3 log10 FAID50

 

Adjuvans:

 

 

 

Karbomer ........................................................................................................................................

 

4 mg.

 

 

 

 

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

Injeksjonsvæske, suspensjon.

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

10 x 1 ml (10 doser).

 

 

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hest

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Intramuskulær injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato (måned/år)

Brukes umiddelbart etter åpning.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANKRIKE

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/037/005

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hetteglass

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

ProteqFlu

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær bruk

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

7.UTLØPSDATO

EXP

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer