Norwegian
Velg språk for nettsiden

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Stoff: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Produsent: Merial
NorwegianNorwegian
Endre språk

A. TILVIRKER(E) AV BIOLOGISK VIRKESTOFF OG INNEHAVER(E) AV TILVIRKERTILLATELSE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) av biologisk(e) virkestoff(er.

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

F-69007 LYON

FRANKRIKE

Navn og adresse til innehaver(e) av tilvirkertillatelse ansvarlig for batchfrigivelse

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

B. VILKÅR FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE INKLUDERT RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERING OG BRUK

Reseptpliktig.

C. VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER I MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV BRUK

Ikke relevant

D.MRL-STATUS

Ikke relevant

Kommentarer