Norwegian
Velg språk for nettsiden

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Stoff: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Produsent: Merial

A. TILVIRKER(E) AV BIOLOGISK VIRKESTOFF OG INNEHAVER(E) AV TILVIRKERTILLATELSE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) av biologisk(e) virkestoff(er.

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

F-69007 LYON

FRANKRIKE

Navn og adresse til innehaver(e) av tilvirkertillatelse ansvarlig for batchfrigivelse

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

B. VILKÅR FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE INKLUDERT RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERING OG BRUK

Reseptpliktig.

C. VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER I MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV BRUK

Ikke relevant

D.MRL-STATUS

Ikke relevant

Kommentarer