Norwegian
Velg språk for nettsiden

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Pakningsvedlegg - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Stoff: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Produsent: Merial

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

Purevax FeLV injeksjonsvæske, suspensjon

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 Lyon Frankrike

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

Frankrike

2.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Purevax FeLV

Injeksjonsvæske, suspensjon.

3.DEKLARASJON AV AKTIVT(AKTIVE) VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Hver dose på 1 ml inneholder:

 

FeLV rekombinant Canarypoxvirus (vCP97)............. .......................

≥ (større eller er lik) 107.2 CCID50

(Den dose som infiserer 50% av cellekulturer)

 

4.INDIKASJON(ER)

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder mot felin leukemi for å forhindre vedvarende viremi og kliniske symptomer av tilhørende sykdom.

Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnvaksinering. Immunitetens varighet: 1 år etter siste vaksinasjon.

5.KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk er ikke anbefalt under diegiving.

6.BIVIRKNINGER

En midlertidig liten hevelse (<2 cm) kan oppstå på injeksjonsstedet. Hevelsen forsvinner innen 1 til 4 uker.

Forbigående letargi og økt kroppstemperatur kan forekomme for en dag, eller unntaksvis 2 dager.

Revaksinasjon:

Unntaksvis kan overfølsomhetsreaksjoner forekomme. Passende symptomatisk behandling skal da innledes.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7.DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Katt.

8.DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Subkutan injeksjon.

En dose på 1 ml gis etter følgende skjema: Grunnvaksinasjon: Første injeksjon: fra 8 ukers alder

Andre injeksjon: 3-5 uker etter den første Årlig.

9.OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Rystes godt før bruk.

Det finnes data vedrørende sikkerhet og effekt som viser at denne vaksinen kan blandes og gis sammen med Merials vaksineserie uten adjuvans (diverse kombinasjoner av felint rhinotrakeittvirus, calicivirus, panleukopeni og klamydia komponenter).

10.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2°C – 8°C).

Beskyttes mot lys.

Skal ikke fryses.

Brukes umiddelbart etter anbrudd.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

12.SPESIELLE ADVARSLER

Skal kun gis til friske dyr.

Det anbefales å teste for forekomst av FeLV antigener før vaksinasjon.

Vaksinasjon av FeLV-positive katter har ingen hensikt.

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med Merial adjuvansvaksiner (diverse kombinasjoner av felint rhinotrakeittvirus, calicivirus, panleukopeni og rabies komponenter).

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan blandes med Merial vaksiner uten adjuvans (diverse kombinasjoner av felint rhinotrakeittvirus, calicivirus, panleukopeni og

klamydia komponenter) og/eller gis påsamme dag som, men ikke blandet med Merial adjuvansvaksine mot rabies.

Ved administrering av flere doser har ingen andre bivirkninger enn de som er angitt under ”Bivirkninger” blitt observert.

Skal ikke blandes med andre vaksiner eller immunologiske preparater, unntatt Merials adjuvansfrie vaksineserie.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning, behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel eller på annen måte som er godkjent av relevant myndighet.

14.DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

Detaljert informasjon om dette preparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor (EMA) http://www.ema.europa.eu

15.YTTERLIGERE INFORMASJON

Vaksine mot felin leukemi.

Vaksinestammen er et rekombinant canarypoxvirus som uttrykker env og gag gener av

FeLV-A. Under feltforhold er bare subgruppe A smittsom og immunisering mot subgruppe A gir full beskyttelse mot A, B og C. Etter vaksinasjonen uttrykker viruset de beskyttende proteinene, men selve viruset replikeres ikke hos katten. Som en følge av dette induserer vaksinen immunitet mot felin leukemi virus.

Plastboks inneholdende 10, 20 eller 50 hetteglass

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Kommentarer