Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Stoff: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Purevax RCPCh FeLV lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Per dose à 1 ml:

 

Lyofilisat:

 

Virkestoffer:

104,9 CCID501

Levende svekket felint rhinotracheittherpesvirus (stamme FHV F2) ...................

Inaktivert felint calicivirus (stamme FCV 431 og G1) antigen..............................

2,0 ELISA-E

Levende svekket Chlamydophila felis (stamme 905) ...............................................

103,0 EID502

Levende svekket felint panleucopenivirus (PLI IV) ..............................................

103,5 CCID501

Hjelpestoff:

 

Gentamicin, høyst ..............................................................................................................

34 mikrogram

Væske:

 

Virkestoff:

107,2 CCID501

FeLV rekombinant canarypoxvirus (vCP97) ............................................................

1 50 % infeksiøs dose i cellekultur

 

2: 50 % infeksiøs dose i egg

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

Lyofilisat og væske til injeksjonvæske, suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Katt.

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarter

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder:



Les mer ...

Kommentarer