RevitaCAM (meloxicam) – Merking - QM01AC06

Updated on site: 30-Nov--0001

Medikamentets navn: RevitaCAM
ATC: QM01AC06
Stoff: meloxicam
Produsent: Zoetis Belgium SA

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

RevitaCAM 5 mg/ml munnspray til hund

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 5mg/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Munnspray

4.PAKNINGSSTØRRELSE

3 ml

6 ml

3 ml

11 ml

8 ml

33 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Lindring av betennelse og smerter ved både akutte og kroniske muskel- og skjelettlidelser.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Omrystes lett før bruk.

Bruk i munnhulen

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato{MM/ÅÅÅÅ}

Holdbarhet av åpnet hetteglass: 6 måneder

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/12/138/001 6 ml/10 ml hetteglass

EU/2/12/138/002 11 ml/20 ml hetteglass

EU/2/12/138/003 33 ml/50 ml hetteglass

EU/2/12/138/004 3 ml/10 ml hetteglass

EU/2/12/138/005 3 ml/20 ml hetteglass

EU/2/12/138/006 8 ml/50 ml hetteglass

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

HETTEGLASS

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

RevitaCAM 5 mg/ml munnspray til hund

Meloksikam

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam

5 mg/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6 ml

3 ml

11 ml

8 ml

33 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Omrystes lett før bruk.

Bruk i munnhulen.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet av åpnet hetteglass: 6 måneder

Etter anbrudd, brukes innen…

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer