Rhiniseng (inactivated Bordetella bronchiseptica,...) - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Rhiniseng
ATC: QI09AB04
Stoff: inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr)
Produsent: Laboratorios Hipra S.A.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

RHINISENG injeksjonsvæske, suspensjon til gris.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver 2 ml dose inneholder:

 

Virkestoffer:

 

Inaktivert Bordetella bronchiseptica, stamme 833CER:........................................

9,8 BbCC(*)

Rekombinant Type D Pasteurella multocida toksin (PMTr): ...........................

≥ 1 MED63(**)

(*) Bordetella bronchiseptica Celleantall i logg10.

 

(**) Murin effektiv dose 63: subkutan vaksinering av mus med 0,2 ml med en 5-ganger fortynnet

vaksine induserer serokonversjon i minst 63 % av dyrene.

 

Adjuvanser:

 

Aluminiumhydroksidgel.............................................................................

6,4 mg (aluminium)

DEAE-Dekstran

 

Ginseng

 

Hjelpestoff(er):

 

Formaldehyd....................................................................................................................

0,8 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Hvit homogen suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Griser (purker og ungpurker).

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarterLes mer ...

Kommentarer