Semintra (telmisartan) - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Semintra
ATC: QC09CA07
Stoff: telmisartan
Produsent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Semintra 4 mg/ml mikstur, oppløsning til katt

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Én ml inneholder:

 

Virkestoff:

 

Telmisartan

4 mg

Hjelpestoff:

 

Benzalkoniumklorid

0,1 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, oppløsning.

Klar, fargeløs til gulaktig viskøs mikstur.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)Les mer ...

Kommentarer