Stronghold (selamectin) – Merking - QP54AA05

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Merking på eske, 15 mg (3 og 15 pipetter)

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Stronghold 15 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katter og hunder < 2,5 kg selamektin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Selamektin 15 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

3 pipetter

15 pipetter

0,25 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Til katt og hund som veier 2,5 kg eller mindre.

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Påflekkingsvæske

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i uåpnet foliepakning beskyttet mot fuktighet.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/99/014/001 (3 pipetter)

EU/2/99/014/012 (15 pipetter)

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Merking på eske, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 og 6 pipetter)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Stronghold 30 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 2,6 – 5,0 kg Stronghold 60 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 5,1 – 10,0 kg Stronghold 120 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 40,1 – 60,0 kg selamektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Selamektin 30 mg

Selamektin 60 mg

Selamektin 120 mg

Selamektin 240 mg

Selamektin 360 mg

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

3 pipetter

6 pipetter

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Til hund som veier mellom 2,6 og 5,0 kg

Til hund som veier mellom 5,1 og 10,0 kg

Til hund som veier mellom 10,1 og 20,0 kg

Til hund som veier mellom 20,1 og 40,0 kg

Til hund som veier mellom 40,1 og 60,0 kg

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Påflekkingsvæske

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i uåpnet foliepakning beskyttet mot fuktighet.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipetter)

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Merking på eske, 45 mg, 60 mg (3 og 6 pipetter)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Stronghold 45 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katter 2,6 – 7,5 kg Stronghold 60 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katter 7,6 – 10,0 kg selamektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Selamektin 45 mg

Selamektin 60 mg

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

3 pipetter

6 pipetter

0,75 ml

1,0 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Til katt som veier mellom 2,6 og 7,5 kg.

Til katt som veier mellom 7,6 og 10,0 kg.

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Påflekkingsvæske

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i uåpnet foliepakning beskyttet mot fuktighet.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/99/014/002 (3 pipetter)

EU/2/99/014/008 (6 pipetter)

EU/2/99/014/013 (3 pipetter)

EU/2/99/014/014 (6 pipetter)

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etikett, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Stronghold 15 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katter og hunder < 2,5 kg Stronghold 30 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 2,6 – 5,0 kg Stronghold 45 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katter 2,6 – 7,5 kg Stronghold 60 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katter 7,6 – 10,0 kg Stronghold 60 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 5,1 – 10,0 kg Stronghold 120 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 40,1 – 60,0 kg

selamektin

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

15 mg selamektin

30 mg selamektin

45 mg selamektin

60 mg selamektin

120 mg selamektin

240 mg selamektin

360 mg selamektin

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

5.TILBAKEHOLDELSESTID

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer