Trocoxil (mavacoxib) – Merking - QM01AH 92

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske av pappkartong

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Trocoxil 6 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 20 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 30 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 75 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 95 mg, tyggetabletter til hund

Mavakoksib

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 6 mg mavakoksib

Hver tablett inneholder 20 mg mavakoksib

Hver tablett inneholder 30 mg mavakoksib

Hver tablett inneholder 75 mg mavakoksib

Hver tablett inneholder 95 mg mavakoksib

3.LEGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

2 tabletter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund.

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED

HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/08/084/001

EU/2/08/084/001

EU/2/08/084/002

EU/2/08/084/003

EU/2/08/084/004

EU/2/08/084/005

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Trocoxil 6 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 20 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 30 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 75 mg, tyggetabletter til hund

Trocoxil 95 mg, tyggetabletter til hund

Mavakoksib

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Zoetis

3.UTLØPSDATO

EXP {mm/åååå}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr

Kommentarer