Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Merking - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Stoff: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Produsent: Ceva Sante Animale

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Pappesker med 1, 3, 4, 6, 12, 24, og 48 påflekkingsapplikatorer

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 1,5-4 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 4-10 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 10-25 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 25-40 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund > 40 kg

Dinotefuran / pyriproksyfen / permetrin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver påflekkingsapplikator inneholder dinotefuran 44 mg / pyriproksyfen 3,9 mg / permetrin 317 mg Hver påflekkingsapplikator inneholder dinotefuran 87 mg / pyriproksyfen 7,7 mg / permetrin 635 mg Hver påflekkingsapplikator inneholder dinotefuran 196 mg / pyriproksyfen 17,4 mg / permetrin 1429 mg

Hver påflekkingsapplikator inneholder dinotefuran 256 mg / pyriproksyfen 22,7 mg / permetrin 1865 mg

Hver påflekkingsapplikator inneholder dinotefuran 436 mg / pyriproksyfen 38,7 mg / permetrin 3175 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 påflekkingsapplikator

3påflekkingsapplikatorer

4påflekkingsapplikatorer

6påflekkingsapplikatorer

12påflekkingsapplikatorer

24påflekkingsapplikatorer

48påflekkingsapplikatorer

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund.

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekking.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til katter.

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/2/13/156/001 (1 påflekkingsapplikator til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 påflekkingsapplikatorer til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 påflekkingsapplikatorer til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 påflekkingsapplikatorer til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 påflekkingsapplikatorer til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 påflekkingsapplikatorer til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 påflekkingsapplikatorer til hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 påflekkingsapplikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 påflekkingsapplikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 påflekkingsapplikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 påflekkingsapplikatorer til hund > 40 kg)

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Påflekkingsapplikatorens etikett

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Vectra 3D påflekkingsvæske (1,5–4 kg)

Vectra 3D påflekkingsvæske (4–10 kg)

Vectra 3D påflekkingsvæske (10-25 kg)

Vectra 3D påflekkingsvæske (25-40 kg)

Vectra 3D påflekkingsvæske (> 40 kg)

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekking.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer