Veraflox (pradofloxacin) – Merking - QJ01MA97

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Veraflox
ATC: QJ01MA97
Stoff: pradofloxacin
Produsent: Bayer Animal Health GmbH; 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 1 blisterbrett (1 x 7 tabletter à 15 mg)

Eske med 3 blisterbrett (3 x 7 tabletter à 15 mg)

Eske med 10 blisterbrett (10 x 7 tabletter à 15 mg)

Eske med 20 blisterbrett (20 x 7 tabletter à 15 mg)

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 15 mg tabletter til hund og katt pradofloksacin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg pradofloksacin.

3.LEGEMIDDELFORM

Tabletter

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter

21 tabletter

70 tabletter

140 tabletter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund og katt

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

kASSASJON: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/107/001 7 tabletter

EU/2/10/107/002 21 tabletter

EU/2/10/107/003 70 tabletter

EU/2/10/107/004 140 tabletter

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 1 blisterbrett (1 x 7 tabletter à 60 mg)

Eske med 3 blisterbrett (3 x 7 tabletter à 60 mg)

Eske med 10 blisterbrett (10 x 7 tabletter à 60 mg)

Eske med 20 blisterbrett (20 x 7 tabletter à 60 mg)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 60 mg tabletter til hund pradofloksacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 60 mg pradofloksacin.

3. LEGEMIDDELFORM

Tabletter

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter

21 tabletter

70 tabletter

140 tabletter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Kassasjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/107/005 7 tabletter

EU/2/10/107/006 21 tabletter

EU/2/10/107/007 70 tabletter

EU/2/10/107/008 140 tabletter

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 1 blisterbrett (1 x 7 tabletter à 120 mg)

Eske med 3 blisterbrett (3 x 7 tabletter à 120 mg)

Eske med 10 blisterbrett (10 x 7 tabletter à 120 mg)

Eske med 20 blisterbrett (20 x 7 tabletter à 120 mg)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 120 mg tabletter til hund pradofloksacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 120 mg pradofloksacin.

3. LEGEMIDDELFORM

Tabletter

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter

21 tabletter

70 tabletter

140 tabletter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Kassasjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/107/009 7 tabletter

EU/2/10/107/010 21 tabletter

EU/2/10/107/011 70 tabletter

EU/2/10/107/012 140 tabletter

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) Aluminiumsblister med 7 tabletter (15 mg)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 15 mg tabl. pradofloksacin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer

3.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) Aluminiumsblister med 7 tabletter (60 mg)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 60 mg tabl. pradofloksacin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer

3. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) Aluminiumsblister med 7 tabletter (120 mg)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 120 mg tabl. pradofloksacin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer

3. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske med flaske av HDPE (15 ml mikstur, suspensjon)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 25 mg/ml mikstur, suspensjon, til katt pradofloksacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Pradofloksacin 25 mg/ml

Konserveringsmiddel: Sorbinsyre (E 200)

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

15 ml flaske og en 3 ml doseringssprøyte til oral bruk

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen (Oral bruk).

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Unngå kontaminering under bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter åpning, brukes innen 3 måneder.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalbeholder.

Hold flasken tett lukket.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Kassasjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/107/013

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flaskeetikett (15 ml mikstur, suspensjon)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 25 mg/ml mikstur, suspensjon, til katt pradofloksacin

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Pradofloksacin 25 mg/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

15 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Ristes godt før bruk.

5.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter åpning, brukes innen ________

7.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske med flaske av HDPE (30 ml mikstur, suspensjon)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 25 mg/ml mikstur, suspensjon, til katt pradofloksacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Pradofloksacin 25 mg/ml

Konserveringsmiddel: Sorbinsyre (E 200)

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

30 ml flaske

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Unngå kontaminering under bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter åpning, brukes innen 3 måneder.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalbeholder.

Hold flasken tett lukket.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Kassasjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/107/014

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flaskeetikett (30 ml mikstur, suspensjon)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Veraflox 25 mg/ml mikstur, suspensjon, til katt pradofloksacin

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Pradofloksacin

25 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Ristes godt før bruk.

5. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter åpning, brukes innen ________

7. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer