Norwegian
Velg språk for nettsiden

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Merking - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Stoff: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Produsent: Zoetis Belgium S.A.
NorwegianNorwegian
Endre språk

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Versican Plus L4 injeksjonsvæske, suspensjon til hund

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

 

Per dose (1 ml):

 

 

Virkestoffer:

 

 

L. interrogans serovar Icterohaemorrhagiae

ALR titer ≥ 1:51

L. interrogans serovar Canicola

ALR titer ≥ 1:51

L. kirschneri serovar Grippotyphosa

ALR titer ≥ 1:40

L. interrogans serovar Bratislava

ALR titer ≥ 1:51

 

 

 

 

 

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

Injeksjonsvæske, suspensjon

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

25 x 1 dose

 

 

50 x 1 dose

 

 

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter anbrudd, brukes umiddelbart.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C – 8 °C ).

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/14/171/001

EU/2/14/171/002

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hetteglass

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Versican Plus L4 til hund

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

L4

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer