Ypozane (osaterone acetate) – Merking - QG04CX90

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 1,875 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 1,875 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 1,875 mg osateronacetat.

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13. TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr – reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/001

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 1,875 mg

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 1,875 mg tabletter til hunder

Osateronacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato.: {måned/år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 3,75 mg

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 3,75 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 3,75 mg osateronacetat

3. LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6. INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13. TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr – reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/002

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 3,75 mg

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 3,75 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5. TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 7,5 mg

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 7,5 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 7,5 mg osateronacetat

3. LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6. INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13. TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr – reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/003

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 7,5 mg,

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 7,5 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5. TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 15 mg

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 15 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 15 mg osateronacetat

3. LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6. INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13. TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr - reseptpliktig

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/004

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 15 mg

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 15 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5. TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer