Ypozane (osaterone acetate) – Merking - QG04CX90

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 1,875 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 1,875 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 1,875 mg osateronacetat.

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13.TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr – reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/001

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 1,875 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 1,875 mg tabletter til hunder

Osateronacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato.: {måned/år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 3,75 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 3,75 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 3,75 mg osateronacetat

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13.TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr – reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/002

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 3,75 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 3,75 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 7,5 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 7,5 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 7,5 mg osateronacetat

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13.TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr – reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/003

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 7,5 mg,

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 7,5 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE - 15 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 15 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver tablett inneholder 15 mg osateronacetat

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hund

6.INDIKASJON(ER)

Behandling av godartet prostataforstørrelse hos hannhund.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Peroral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13.TEKSTEN “BARE FOR BEHANDLING AV DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr - reseptpliktig

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/068/004

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) GJENNOMTRYKKSPAKNING - 15 mg

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Ypozane 15 mg tabletter til hund

Osateronacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

VIRBAC S.A.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer