Zolvix (monepantel) - QP52AX09

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ZOLVIX 25 mg/ml mikstur, oppløsning til sau

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

Hver ml inneholder 25 mg monepantel

Hjelpestoff:

RRR- -tokoferol

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer