Norwegian
Velg språk for nettsiden

Zulvac 1 Bovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Merking - QI02AA08

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Zulvac 1 Bovis
ATC: QI02AA08
Stoff: inactivated bluetongue virus, serotype 1
Produsent: Zoetis Belgium SA

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong med 1 x 20 ml, 1 x 100 ml og 1 x 240 ml

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Zulvac 1 Bovis injeksjonsvæske, suspensjon til storfe

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Per dose på 2 ml:

Inaktivert blåtungevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1 Aluminiumhydroksid, saponin og tiomersal.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

20 ml (10 doser)

100 ml (50 doser)

240 ml (120 doser)l

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Brukes umiddelbart etter anbrudd.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Beskyttes mot lys.

Skal ikke fryses.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/11/130/001

EU/2/11/130/002

EU/2/11/130/003

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Etikett til hetteglass på 100 ml og 240 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Zulvac 1 Bovis injeksjonsvæske, suspensjon til storfe

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Per dose på 2 ml:

Inaktivert blåtungevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1 Aluminiumhydroksid, saponin og tiomersal.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml (50 doser)

240 ml (120 doser)

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Brukes umiddelbart etter anbrudd.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Beskyttes mot lys.

Skal ikke fryses.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etikett til hetteglass på 20 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Zulvac 1 Bovis injeksjonsvæske, suspensjon til storfe

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Per dose på 2 ml:

Inaktivert blåtungevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1

Aluminiumhydroksid, saponin og tiomersal.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20 ml (10 doser)

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

i.m.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Brukes umiddelbart etter anbrudd.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer