Norwegian
Velg språk for nettsiden

Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Zulvac 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Stoff: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Produsent: Zoetis Belgium SA

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ZULVAC 8 Ovis injeksjonsvæske, suspensjon til sauer

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver dose på 2 ml med vaksine inneholder:

 

Virkestoff(er):

 

Inaktivert blåtungevirus, serotype 8, stamme BTV-8/BEL2006/02

RP* ≥ 1

* Relative Potency: Relativ styrke målt i en potency-test i mus, sammenlignet med en referansevaksine med vist effekt i sau.

Adjuvans(er):

 

Aluminiumhydroksid (Al3+)

4 mg

Saponin

0,4 mg

Hjelpestoff(er):

 

Tiomersal

0,2 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Elfenbenshvit eller rosa injeksjonsvæske, suspensjon

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyreart som preparatet er beregnet til (målarter)Les mer ...

Kommentarer