Acticam (meloxicam) – Oznakowanie opakowań - QM01AC06

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Acticam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów.

Meloksykam.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Meloksykam 5 mg/ml.

Etanol bezwodny 150 mg/ml.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 ml.

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować u samic ciężarnych i w okresie laktacji.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do ...

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/08/088/004

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Acticam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów.

Meloksykam.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

10 ml.

4.DROGA (-I) PODANIA

Psy: i.v. lub s.c.

Koty: s.c.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze