Activyl (indoxacarb) – Oznakowanie opakowań - QP53AX27

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów (1,5 - 6,5 kg)

Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów (6,6 - 10 kg) Activyl 300 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów (10,1 - 20 kg) Activyl 600 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów (20,1 - 40 kg) Activyl 900 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów (40,1 - 60 kg)

indoksakarb

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Indoksakarb 100 mg

Indoksakarb 150 mg

Indoksakarb 300 mg

Indoksakarb 600 mg

Indoksakarb 900 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 pipeta

4 pipety

6 pipet

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy 1,5 – 6,5 kg

Psy 6,6 – 10 kg

Psy 10,1 – 20 kg

Psy 20,1 – 40 kg

Psy 40,1 – 60 kg

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES(Y) KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Pipety przechowywać w oryginalnym opakowaniu do czasu, kiedy jest się gotowym do podania produktu.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

Produkt weterynaryjny nie powinien przedostawać się do cieków wodnych.

13.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holandia

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów (≤ 4 kg) Activyl 200 mg roztwór do nakrapiania dla dużych kotów (> 4 kg)

indoksakarb

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Indoksakarb 100 mg

Indoksakarb 200 mg

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 pipeta

4 pipety

6 pipet

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty ≤ 4 kg

Koty > 4 kg

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie.

Podawać wyłącznie na skórę u podstawy czaszki.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(Y) KARENCJI

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Pipety przechowywać w oryginalnym opakowaniu do czasu, kiedy jest się gotowym do podania produktu.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

Produkt weterynaryjny nie powinien przedostawać się do wód powierzchniowych.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holandia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg płyn do nakrapiania dla bardzo małych psów

Activyl 150 mg płyn do nakrapiania dla małych psów

Activyl 300 mg płyn do nakrapiania dla średnich psów

Activyl 600 mg płyn do nakrapiania dla dużych psów

Activyl 900 mg płyn do nakrapiania dla bardzo dużych psów

indoksakarb

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

4.DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie

5.OKRES(Y) KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg płyn do nakrapiania dla małych kotów

Activyl 200 mg płyn do nakrapiania dla dużych kotów

indoksakarb

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

100 mg

200 mg

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

4. DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie.

5. OKRES(Y) KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB

OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (etykieta pipety)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg płyn do nakrapiania dla psów 1,5 – 6,5 kg

Activyl 150 mg płyn do nakrapiania dla psów 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg płyn do nakrapiania dla psów 10,1 – 20 kg

Activyl 600 mg płyn do nakrapiania dla psów 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg płyn do nakrapiania dla psów 40,1 – 60 kg

indoksakarb

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International BV

3.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB

OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (etykieta pipety)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg płyn do nakrapiania dla kotów ≤ 4 kg

Activyl 200 mg płyn do nakrapiania dla kotów > 4 kg

indoksakarb

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International BV

3. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze