Activyl (indoxacarb) – Ulotka dla pacjenta - QP53AX27

ULOTKA INFORMACYJNA

Activyl roztwór do nakrapiania dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville

Francja

2.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów Activyl 300 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów Activyl 600 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów Activyl 900 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów indoksakarb

3.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Substancja czynna:

Jeden ml zawiera 195 mg indoksakarbu.

Jedna pipeta Activyl zapewnia podanie:

 

Dawka

Indoksakarb

 

(ml)

(mg)

Activyl dla bardzo małych psów (1,5 – 6,5 kg)

0,51

Activyl dla małych psów (6,6 – 10 kg)

0,77

Activyl dla średnich psów (10,1 – 20 kg)

1,54

Activyl dla dużych psów (20,1 – 40 kg)

3,08

Activyl dla bardzo dużych psów (40,1 – 60 kg)

4,62

Zawiera także alkohol izopropylowy 354 mg/ml.

Przejrzysty roztwór, bezbarwny do żółtego

4.WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis). Skuteczne działanie przeciwko nowym inwazjom pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie po jednokrotnym podaniu.

Stadia rozwojowe pcheł w bezpośrednim otoczeniu zwierząt są zabijane w wyniku kontaktu ze zwierzętami poddanymi leczeniu produktem Activyl.

5.PRZECIWWSKAZANIA

Brak

6.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jeśli zwierzę wyliże miejsce podania produktu bezpośrednio po jego zastosowaniu w bardzo rzadkich wypadkach może dochodzić do krótkotrwałego nadmiernego ślinienia się. Nie jest to objaw zatrucia, nadmierne ślinienie się ustępuje w ciągu kilku minut bez konieczności leczenia. Właściwa technika podania (patrz część 9) ogranicza wylizywanie miejsca zastosowania produktu.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje miejscowe takie jak przejściowe drapanie, rumień (zaczerwienienie skóry), wyłysienia (utrata włosów) lub zapalenie skóry w miejscu podania produktu. Działania te z reguły ustępują bez konieczności leczenia.

Podanie produktu leczniczego weterynaryjnego może prowadzić do miejscowego, przemijającego oleistego wyglądu okrywy włosowej lub zlepiania włosów w miejscu podania. Można obserwować także białe, suche pozostałości. Jest to normalne i z reguły ustępuje w ciągu kilku dni od zastosowania produktu. Zmiany te nie wpływają na bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

-bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)

-często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)

-niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)

-rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)

-bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

8.DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie miejscowe zewnętrzne (nakrapianie). Wyłącznie do podania na skórę psa.

Zaleca się podanie dawki 15 mg indoksakarbu na kg masy ciała, co odpowiada 0,077 ml/kg masy ciała. Poniższa tabela definiuje wielkość pipet, które należy zastosować w zależności od masy ciała psa:

Masa ciała psa

Wielkość pipety, którą należy zastosować

(kg)

 

1,5 - 6,5

Activyl 100 mg dla bardzo małych psów

6,6 - 10

Activyl 150 mg dla małych psów

10,1 - 20

Activyl 300 mg dla średnich psów

20,1 - 40

Activyl 600 mg dla dużych psów

40,1 - 60

Activyl 900 mg dla bardzo dużych psów

> 60

Należy zastosować odpowiednie połączenie pipet

9.ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Otworzyć jedną saszetkę i wyjąć pipetę.

Krok 1: W celu ułatwienia podania pies powinien stać. Należy trzymać pionowo pipetę z daleka od twarzy. Otworzyć pipetę odłamując jej końcówkę przez wygięcie i zagięcie do tyłu.

Krok 2: Należy rozgarnąć włosy tak, aby ukazała się skóra. Przytknąć końcówkę pipety do skóry pomiędzy łopatkami. Zdecydowanie ścisnąć pipetę i podać jej całą zawartość bezpośrednio na skórę.

W przypadku większych psów, cała zawartość pipety (pipet) powinna zostać podana w równej objętości w 2 – 4 miejscach wzdłuż linii grzbietowej od łopatek do podstawy ogona. Aby zapobiec spłynięciu roztworu nie należy podawać zbyt dużej objętości w żadnym z miejsc.

10.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Pipety przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na pudełku, folii oraz pipecie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12.SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt nie powinien być stosowany u psów w wieku poniżej 8 tygodni, ponieważ bezpieczeństwo produktu nie zostało zbadane w tej grupie psów.

Produkt nie powinien być stosowany u psów o masie ciała poniżej 1,5 kg, ponieważ bezpieczeństwo produktu nie zostało zbadane w tej grupie psów.

Należy upewnić się, że wielkość dawki (pipety) odpowiada masie ciała psa poddawanego leczeniu

(patrz punkt 8).

Produkt podawać wyłącznie na powierzchnię skóry, na skórę nieuszkodzoną. Podać dawkę produktu w miejsce, z którego pies nie może go zlizać oraz zapewnić, że zwierzęta nie będą miały możliwości wzajemnego czyszczenia okrywy włosowej po podaniu produktu. Zwierzęta poddane leczeniu należy utrzymywać osobno do czasu wyschnięcia miejsca podania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do podawania na skórę psów. Nie podawać doustnie ani jakąkolwiek inną drogą. Należy dołożyć starań, aby uniknąć kontaktu produktu z oczami psa.

Produkt pozostaje skuteczny po użyciu szamponu, zanurzeniu w wodzie (pływanie, kąpiel) oraz ekspozycji na działanie światła słonecznego. Nie należy jednak pozwalać psom na pływanie oraz nie należy stosować szamponu w ciągu 48 godzin od podania produktu.

Wszystkie psy przebywające w gospodarstwie domowym należy poddać leczeniu odpowiednim produktem działającym przeciwko pchłom.

Zalecane jest poddanie otoczenia zwierząt właściwemu działaniu dodatkowych produktów chemicznych czy procedur fizycznych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Pipety należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do czasu, kiedy jest się gotowym do podania produktu.

Nie należy jeść, pić czy palić podczas pracy z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Saszetka zabezpiecza przed dostępem dzieci. Aby zapobiec bezpośredniemu dostępowi dzieci do produktu, należy przechowywać go w saszetce do momentu zastosowania. Zużyte pipety należy natychmiast zutylizować.

Osoby o znanej nadwrażliwości na indoksakarb powinny unikać kontaktu z tym produktem.

U niektórych osób po narażeniu na kontakt z produktem obserwowano miejscowe i/lub uogólnione reakcje. W celu uniknięcia działań niepożądanych:

produkt podawać w dobrze wentylowanych miejscach;

nie należy dotykać zwierząt niedawno poddanych leczeniu do czasu wyschnięcia miejsca podania;

w dniu leczenia dzieci nie mogą opiekować się leczonymi zwierzętami a zwierzętom nie wolno pozwalać na spanie z ich właścicielami, w szczególności z dziećmi;

natychmiast po podaniu należy umyć ręce, należy natychmiast zmyć wodą z mydłem jakikolwiek produkt którym zanieczyszczono skórę;

unikać kontaktu z oczami, ponieważ produkt może powodować podrażnienie oczu o umiarkowanym nasileniu. Jeśli dojdzie do kontaktu, oczy należy przepłukać powoli i delikatnie wodą.

Jeśli dojdzie do wystąpienia objawów, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić ulotkę lekarzowi.

Niniejszy produkt jest wysoce łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu.

Ciąża i płodność:

Nie stosować u psów w okresie ciąży oraz u psów zarodowych.

Laktacja:

Nie stosować u psów w laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

W badaniach klinicznych, Activyl był jednocześnie podawany z obrożami zawierającymi deltametrynę, zaimpregnowanymi deltametryną w koncentracji do 4% bez występowania mogących mieć związek działań niepożądanych.

Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, jeżeli zamierzasz stosować produkt u psów otrzymujących inne produkty lub będących w trakcie leczenia.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Activyl nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może to być niebezpieczne dla ryb i innych organizmów wodnych.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

15.INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe zawierające 1, 4 lub 6 saszetek; każda saszetka zawiera jedną pipetę jednodawkową.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД, Р България, гр.София,

ж.к.Люлин 10, бл.145, ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 75521244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France,

13ème rue – L.I.D. – BP 27, FR-06517 Carros, service-conso@virbac.fr

Ireland:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

ULOTKA INFORMACYJNA

Activyl roztwór do nakrapiania dla kotów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville

Francja

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów Activyl 200 mg roztwór do nakrapiania dla dużych kotów indoksakarb

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Substancja czynna:

Jeden ml zawiera 195 mg indoksakarbu.

Jedna pipeta Activyl zapewnia podanie:

 

Dawka

Indoksakarb

 

(ml)

(mg)

Activyl dla małych kotów (≤ 4 kg)

0,51

Activyl dla dużych kotów (> 4 kg)

1,03

Zawiera także alkohol izopropylowy 354 mg/ml.

Przejrzysty roztwór, bezbarwny do żółtego

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis). Skuteczne działanie przeciwko nowym inwazjom pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie po jednokrotnym podaniu.

Produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Stadia rozwojowe pcheł w bezpośrednim otoczeniu zwierząt są zabijane w wyniku kontaktu ze zwierzętami poddanymi leczeniu produktem Activyl.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Brak

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach obserwowano występowanie objawów neurologicznych takich jak brak koordynacji ruchów, drżenia, ataksję (niezborne ruchy), drgawki, rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia. Innymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi są rzadko występujące wymioty lub bardzo rzadko występujące anoreksja (utrata apetytu), letarg (senność), nadmierna aktywność i wokalizacja. Zazwyczaj wszystkie objawy są odwracalne po zastosowaniu leczenia podtrzymującego.

Jeśli kot wyliże miejsce podania produktu bezpośrednio po jego zastosowaniu w bardzo rzadkich przypadkach może dochodzić do krótkotrwałego nadmiernego ślinienia się. Nie jest to objaw zatrucia, nadmierne ślinienie się ustępuje w ciągu kilku minut bez konieczności leczenia. Właściwa technika podania (patrz część 9) ogranicza wylizywanie miejsca zastosowania produktu.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje miejscowe takie jak przejściowe drapanie, rumień (zaczerwienienie skóry), wyłysienia (utrata włosów) lub zapalenie skóry w miejscu podania produktu. Działania te z reguły ustępują bez konieczności leczenia.

Podanie produktu leczniczego weterynaryjnego może prowadzić do miejscowego, przemijającego oleistego wyglądu okrywy włosowej lub zlepiania włosów w miejscu podania. Można obserwować także białe, suche pozostałości. Jest to normalne i z reguły ustępuje w ciągu kilku dni od zastosowania produktu. Zmiany te nie wpływają na bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

-bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)

-często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)

-niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)

-rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)

-bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie miejscowe zewnętrzne (nakrapianie). Wyłącznie do podania na skórę kota.

Zaleca się podanie dawki 25 mg indoksakarbu na kg masy ciała, co odpowiada 0,128 ml/kg masy ciała. Poniższa tabela definiuje wielkość pipet, które należy zastosować w zależności od masy ciała kota:

Masa ciała kota (kg)

Wielkość pipety, którą należy zastosować

≤ 4

Activyl 100 mg dla małych kotów

> 4

Activyl 200 mg dla dużych kotów

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Otworzyć jedną saszetkę i wyjąć pipetę.

Krok 1: W celu ułatwienia podania kot powinien stać. Należy trzymać pionowo pipetę z daleka od twarzy. Otworzyć pipetę odłamując jej końcówkę przez wygięcie i zagięcie do tyłu.

Krok 2: Należy rozgarnąć włosy tak, aby ukazała się skóra. Przytknąć końcówkę pipety do skóry u podstawy czaszki w miejscu, z którego kot nie będzie mógł zlizać produktu. Zdecydowanie ścisnąć pipetę i podać jej całą zawartość bezpośrednio na skórę.

10. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Pipety przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie używać po upływie daty ważności podanej na pudełku, folii oraz pipecie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Bezpieczeństwo produktu stosowanego u kotów w wieku poniżej 8 tygodni nie zostało zbadane. Bezpieczeństwo produktu stosowanego u kotów o masie ciała poniżej 0,6 kg nie zostało zbadane.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Należy upewnić się, że wielkość dawki (pipety) odpowiada masie ciała kota poddawanego leczeniu

(patrz punkt 8).

Produkt podawać wyłącznie na powierzchnię skóry, na skórę nieuszkodzoną. Podać dawkę produktu w miejsce, z którego kot nie może go zlizać oraz zapewnić, że zwierzęta nie będą miały możliwości wzajemnego czyszczenia okrywy włosowej po podaniu produktu. Zwierzęta poddane leczeniu należy utrzymywać osobno do czasu wyschnięcia miejsca podania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do podawania na skórę kotów. Nie podawać doustnie ani jakąkolwiek inną drogą. Należy dołożyć starań, aby uniknąć kontaktu produktu z oczami kota.

Produkt pozostaje skuteczny po użyciu szamponu, zanurzeniu w wodzie (pływanie, kąpiel) oraz ekspozycji na działanie światła słonecznego. Nie należy jednak pozwalać kotom na pływanie oraz nie należy stosować szamponu w ciągu 48 godzin od podania produktu.

Wszystkie koty przebywające w gospodarstwie domowym należy poddać leczeniu odpowiednim produktem działającym przeciwko pchłom.

Zalecane jest poddanie otoczenia zwierząt właściwemu działaniu dodatkowych produktów chemicznych czy procedur fizycznych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Pipety należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do czasu, kiedy jest się gotowym do podania produktu.

Nie należy jeść, pić czy palić podczas pracy z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Saszetka zabezpiecza przed dostępem dzieci. Aby zapobiec bezpośredniemu dostępowi dzieci do produktu, należy przechowywać go w saszetce do momentu zastosowania. Zużyte pipety należy natychmiast zutylizować.

Osoby o znanej nadwrażliwości na indoksakarb powinny unikać kontaktu z tym produktem.

U niektórych osób po narażeniu na kontakt z produktem obserwowano miejscowe i/lub uogólnione reakcje. W celu uniknięcia działań niepożądanych:

produkt podawać w dobrze wentylowanych miejscach;

nie należy dotykać zwierząt niedawno poddanych leczeniu do czasu wyschnięcia miejsca podania;

w dniu leczenia dzieci nie mogą opiekować się leczonymi zwierzętami a zwierzętom nie wolno pozwalać na spanie z ich właścicielami, w szczególności z dziećmi;

natychmiast po podaniu należy umyć ręce, należy natychmiast zmyć wodą z mydłem jakikolwiek produkt którym zanieczyszczono skórę;

unikać kontaktu z oczami, ponieważ produkt może powodować podrażnienie oczu o umiarkowanym nasileniu. Jeśli dojdzie do kontaktu, oczy należy przepłukać powoli i delikatnie wodą.

Jeśli dojdzie do wystąpienia objawów, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić ulotkę lekarzowi.

Niniejszy produkt jest wysoce łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu.

Ciąża i płodność:

Nie stosować u kotów w okresie ciąży i u kotów zarodowych.

Laktacja:

Nie stosować u kotów w laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, jeżeli zamierzasz stosować produkt u kotów otrzymujących inne produkty lub będących w trakcie leczenia.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Activyl nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może to być niebezpieczne dla ryb i innych organizmów wodnych.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

15. INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe zawierające 1, 4 lub 6 saszetek; każda saszetka zawiera jedną pipetę jednodawkową.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 75521244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France,

13ème rue – L.I.D. – BP 27, FR-06517 Carros, service-conso@virbac.fr

Ireland:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Komentarze