Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Oznakowanie opakowań - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Substancja: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Producent: CZ Veterinaria S.A.

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe (52 ml, 100 ml, 252 ml)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

BLUEVAC BTV8 zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i owiec

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy mililitr szczepionki zawiera:

Antygen BTV8 106,5 CCID50

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

52 ml

100 ml

252 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Owce i bydło

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Podanie podskórne.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11/22

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 10 godzin.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym .

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

HISZPANIA

16.NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/11/122/001 butelka 52 ml

EU/2/11/122/002 butelka 100 ml

EU/2/11/122/003 butelka 252 ml

17.NUMER SERII

Nr serii: {numer}

12/22

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka 100 ml i 252 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

BLUEVAC BTV8 zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i owiec

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Antygen BTV8 .......

106,5 CCID50/ml

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

252ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Owce i bydło

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

s.c.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13/22

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 10 godzin.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW,JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

HISZPANIA

16.NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14/22

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka 52 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

BLUEVAC BTV8 zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i owiec

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Antygen BTV8 .......

106,5 CCID50/ml

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

52 ml

4.DROGA PODANIA

s.c.

5.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni

6.NUMER SERII

Nr serii: {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania zużyć do 10 godzin.

8.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

15/22

Komentarze