Comfortis (spinosad) – Oznakowanie opakowań - QP53BX03

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Zewnętrzne opakowanie tekturowe

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Comfortis 90 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 140 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 180 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 270 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 425 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 665 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

 

Comfortis 1040 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

 

Comfortis 1620 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

 

spinosad

 

 

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Spinosad

90 mg

 

 

Spinosad

140 mg

 

Spinosad

180 mg

 

Spinosad

270 mg

 

Spinosad

425 mg

 

Spinosad

665 mg

 

Spinosad

1040 mg

Spinosad

1620 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia.

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

3 tabletki

6 tabletek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

Psy i koty

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Do leczenia i przeciwdziałania inwazji pcheł. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie doustne.

Podawać z pokarmem.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP)

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać blistry w zewnętrznym opakowaniu tekturowym.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

Zjednoczone Królestwo

16.NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 tabletek)

EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 tabletki)

EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 tabletek)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blistry

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Comfortis 90 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 140 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 180 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 270 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 425 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów i kotów

Comfortis 665 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

 

Comfortis 1040 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

 

Comfortis 1620 mg

tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

 

spinosad

 

 

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eli Lilly and Company Ltd

3.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze