Equioxx (firocoxib) - QM01AH90

Equioxx

firokoksyb

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego produktu Equioxx. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania produktu

Equioxx.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Equioxx właściciele lub opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą.

Co to jest produkt Equioxx i w jakim celu się go stosuje?

Equioxx jest lekiem stosowanym w uśmierzaniu bólu i zmniejszaniu stanów zapalnych w stawach spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów (chroniczną chorobą powodującą uszkodzenie i ból w stawach) i w celu zmniejszenia kulawizny związanej z tą chorobą. Lek zawiera substancję czynną firokoksyb.

Jak stosować produkt Equioxx?

Equioxx jest dostępny jako roztwór do wstrzykiwań, pasta doustna oraz tabletki do żucia. Lek podaje się raz na dobę. Roztwór do wstrzykiwań podaje się dożylnie, a natomiast pastę i tabletki podaje się doustnie. Dawka zależy od masy ciała zwierzęcia, z wyjątkiem tabletek, które są dla koni o masie 450 do 600 kg masy ciała oraz przypadku, kiedy dawka jest zawarta w jednej tabletce. Całkowity czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi u konia, ale nie powinien przekraczać 14 dniu. Equioxx wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jak działa produkt Equioxx?

Substancja czynna leku Equioxx, firokoksyb jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) należącym do grupy leków zwanych inhibitorami cyklooksygenazy (COX-2) (lub koksybami). Lek blokuje enzym COX-2, co powoduje zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn, substancji zaangażowanych w proces zapalny. Zmniejszając wytwarzanie prostaglandyn, lek Equioxx pomaga w zmniejszaniu odpowiedzi na zapalenie, w tym bólu.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Equioxx zaobserwowano w badaniach?

W dwóch badaniach terenowych oceniających skuteczność pasty doustnej w leczeniu koni mających powyżej 4 tygodni, z kulawizną z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów. W jednym badaniu w USA lek Equioxx porównywano z innym lekiem NLPZ, fenylbutazonem, a w innym badaniu w Europie lek Equioxx porównywano z NLPZ wedaprofenem. W badaniach wykazano, że pasta doustna Equioxx podawana codziennie przez 14 dni była tak samo skuteczna jak leki porównawcze.

Pasta doustna Equioxx i roztwór Equioxx do wstrzykiwań oceniano w laboratorium i stwierdzono, że są one biorównoważne. Podobnie wykazano, że pasta doustna Equioxx i tabletki do żucia Equioxx są biorównoważne. Dwie postaci leki są biorównoważne, gdy doprowadzają do wystąpienia jednakowego stężenia substancji czynnej w organizmie. Oznacza to, że roztwór do wstrzykiwań i tabletki do żucia mogą doprowadzić do podobnych rezultatów, co pasta doustna.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Equioxx?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Equioxx (mogące wystąpić u więcej niż 1 na 10 koni) to owrzodzenia lub nadżerki błony śluzowej jamy ustnej lub skóry okolicy jamy ustnej. Zazwyczaj zmiany te mają charakter umiarkowany i zanikają bez leczenia.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Equioxx (mogące wystąpić u więcej niż 1 na 100 koni) to ślinienie i obrzęk warg i języka związane z nadżerkami ust.

Leku Equioxx nie wolno stosować u koni z zaburzeniami żołądka lub jelit oraz krwawieniami, upośledzeniem funkcji wątroby, serca, lub nerek oraz zaburzeniami krzepnięcia.

Leku Equioxx nie wolno stosować zwierząt zarodowych, ciężarnych lub karmiących.

Leku Equioxx nie wolno stosować z kortykosteroidami lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Equioxx znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Equioxx zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel medyczny oraz właścicieli lub hodowców zwierząt.

Należy unikać kontaktu produktu ze skórą lub oczami i należy umyć ręce po podaniu produktu.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać kontaktu z produktem lub nałożyć jednorazowe rękawice.

W razie przypadkowego połknięcia produktu przez człowieka należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi.

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od koni leczonych produktem Equioxx wynosi 26 dni.

Lek nie jest dopuszczony do stosowania u koni wytwarzających mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Equioxx?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania produktu Equioxx przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Inne informacje dotyczące produktu Equioxx:

W dniu 25 czerwca 2008 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Equioxx do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Podstawą przyznania pozwolenia jest pozwolenie przyznane w 2004 r. dla produktu Previcox (w ramach

„świadomej zgody”).

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Equioxx znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Equioxx właściciele lub opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2016 r.

Komentarze