Polish
Wybierz język strony

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Oznakowanie opakowań - QL03AX

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe zawierające 6 fiolek liofilizatu i 6 fiolek rozpuszczalnika

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Oncept IL-2 liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla kotów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Kocia interleukina-a rekombinowana w wirusie canarypox (vCP1338)………………≥ 106,0 EAID50

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Liofilizat 6 x 1 dawka

Rozpuszczalnik 6 x 1ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kot

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie podskórne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

Produkt rozpuszczony należy zużyć natychmiast.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 ˚C – 8 ˚C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu aby chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/13/150/001

17.NUMER SERII

Nr serii

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z liofilizatem

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Oncept IL-2

Liofilizat

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 dawka

4.DROGA (-I) PODANIA

s.c.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Nr serii

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z rozpuszczalnikiem

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Rozpuszczalnik do Oncept IL-2

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 ml

4. DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRES KARENCJI

6. NUMER SERII

Nr serii

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Komentarze