Polish
Wybierz język strony

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Oznakowanie opakowań - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Substancja: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Producent: Merial

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Purevax FeLV zawiesina do wstrzykiwań

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

Rekombinowany w wirusie Canarypox antygen (vCP97) wirusa białaczki kotów....≥ 107,2 CCID50

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 1 ml zawiesiny (10 dawek)

20 x 1 ml zawiesiny (20 dawek)

50 x 1 ml zawiesiny (50 dawek)

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie podskórne.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Data ważności (EXP) {miesiąc/rok}

Zawartość należy zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać i transportować w lodówce (2ºC - 8ºC).

Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt - wydawany na podstawie recepty.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCJA

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/00/019/005 opakowanie 10-dawkowe: 1 ml zawiesiny (10 buteleczek)

EU/2/00/019/006 opakowanie 20-dawkowe: 1 ml zawiesiny (20 buteleczek)

EU/2/00/019/007 opakowanie 50-dawkowe: 1 ml zawiesiny (50 buteleczek)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Purevax FeLV zawiesina do wstrzykiwań

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 dawka

4.DROGA (-I) PODANIA

Podanie podskórne

5.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze