Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Substancja: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Producent: Merial

Treść artykułu

PUREVAX RCPCH FELV

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Purevax RCPCh FeLV?

Preparat Purevax RCPCh FeLV jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne:

atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2);

antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV 431 i G1);

atenuowany Chlamydophila felis (szczep 905);

atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV);

antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97).

Szczepionka Purevax RCPCh FeLV ma postać liofilizatu (liofilizowanych granulek) i rozpuszczalnika, z których wykonuje się zawiesinę do wstrzykiwań.

W jakim celu stosuje się preparat Purevax RCPCh FeLV?

Szczepionka Purevax RCPCh FeLV służy do szczepienia kotów w wieku od 8 tygodnia życia przeciwko następującym chorobom:

wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywołana przez herpeswirusa);

kaliciwiroza kotów (choroba grypopodobna ze stanem zapalnym w jamie ustnej wywołana przez kaliciwirusa);

chlamydioza (choroba grypopodobna wywołana przez bakterię C. felis);

panleukopenia kotów (poważna choroba powodująca krwawą biegunkę, wywoływana przez parwowirusa);

białaczka kotów (choroba dotycząca układu odpornościowego, wywoływana przez

retrowirusa).

Szczepionka pomaga zredukować objawy chorób. Pomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem. Może ona zapobiegać zgonom z powodu panleukopenii oraz zapobiegać utrzymywaniu się wirusów FeLV we krwi.

Po przygotowaniu szczepionki Purevax RCPCh FeLV podaje się ją we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 1 ml. Pierwsze wstrzyknięcie należy wykonać u kotów w wieku co najmniej ośmiu tygodni, a drugie wstrzyknięcie – trzy do pięciu tygodni później. Jeżeli u kota występuje wysoki poziom przeciwciał otrzymanych od matki, wówczas pierwsze szczepienie należy odłożyć do 12. tygodnia życia. Kot powinien otrzymać ponowne szczepienie wszystkimi elementami jeden rok po pierwszym cyklu szczepień, a następnie co roku powinien otrzymywać szczepienia przeciwko zapaleniu nosa i tchawicy, kaliciwirozie, chlamydiozie i białaczce kociej, a co trzy lata – przeciwko panleukopenii.

Jak działa preparat Purevax RCPCh FeLV?

Preparat Purevax RCPCh FeLV jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobą. Szczepionka Purevax RCPCh FeLV zawiera niewielką ilość osłabionych lub zabitych wirusów i bakterii, które wywołują choroby wymienione powyżej, jak również dwa geny wirusów FeLV określane jako env i gag, które zostały wprowadzone do innego wirusa – wektora (nosiciela) określanego jako Canarypox metodą określaną jako „technika rekombinacji DNA”. Wirusy Canarypox nie szerzą się ani nie namnażają u kotów, lecz wytwarzają białka z genów wirusa FeLV.

Gdy kot otrzymuje szczepionkę, układ immunologiczny rozpoznaje osłabione lub zabite wirusy, białka FeLV i osłabione bakterie jako „obce” i wytwarza przeciwko nim przeciwciała. W przyszłości w przypadku ponownego kontaktu z wirusami lub bakteriami układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej. Przeciwciała pomagają chronić organizm przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy lub bakterie. Po ekspozycji na jakiekolwiek tego typu wirusy w późniejszym okresie życia kot nie ulega zakażeniu lub zakażenie ma o wiele lżejszy przebieg.

Jak badano preparat Purevax RCPCh FeLV?

Skuteczność szczepionki Purevax RCPCh FeLV oceniano w kilku badaniach w warunkach laboratoryjnych, w których koty były szczepione i zakażane zjadliwym herpeswirusem, kaliciwirusem, C. felis, parwowirusem lub wirusem leukemii. W badaniach terenowych szczepionki Purevax RCPCh FeLV oceniano podstawowy schemat szczepień (2 wstrzyknięcia w odstępie 3–4 tygodni) oraz szczepienia przypominające (tylko jedno wstrzyknięcie). Uczestniczyły w nich młode i dorosłe koty różnych ras, lecz nie małe kocięta. Głównym

w zapobieganiu zakażeniom wykazano już wcześniej w innych badaniach.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Purevax RCPCh FeLV zaobserwowano w badaniach?

W warunkach laboratoryjnych wykazano, że szczepionka Purevax RCPCh FeLV zapewnia ochronę przed chorobami wymienionymi powyżej. W badaniu terenowym podstawowego szczepienia zaobserwowano wzrost poziomu przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusom oraz wirusom panleukopenii kotów. Nie było możliwe wykrycie wzrostu poziomu przeciwciał przeciwko C. felis z powodu podwyższonego poziomu przeciwciał u kotów na początku badania. W badaniu oceniającym szczepienie przypominające poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirusom, panleukopenii kotów i C. felis pozostawał stabilny na wysokim poziomie lub nieznacznie wzrastał.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Purevax RCPCh FeLV?

Okazjonalnie u kotów może rozwinąć się tymczasowa apatia (utrata zainteresowania otoczeniem) oraz anoreksja (utrata apetytu), jak również hipertermia (podwyższona temperatura ciała), co może utrzymywać się jeden do dwóch dni. Może wystąpić lokalna reakcja w miejscu wstrzyknięcia z niewielkim bólem przy dotyku, świądem lub obrzękiem (obrzmieniem); objawy te ustępują w ciągu jednego do dwóch tygodni. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem szczepionki Purevax RCPCh FeLV znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania. Nie należy stosować szczepionki Purevax RCPCh FeLV u kotek kotnych.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

W razie przypadkowego wstrzyknięcia człowiekowi należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, przedstawiając mu ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę. Szczepionki nie powinny używać osoby z osłabionym układem odpornościowym. W razie przypadkowego wstrzyknięcia szczepionki takim osobom należy poinformować lekarza, że nastąpiło wstrzyknięcie szczepionki zawierającej żywe chlamydie.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Purevax RCPCh FeLV?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści ze stosowania szczepionki Purevax RCPCh FeLV przewyższają ryzyko w aktywnej immunizacji kotów w wieku ośmiu tygodni lub starszych przeciwko chorobom wymienionym powyżej i zalecił udzielenie pozwolenia na wprowadzenie szczepionki Purevax RCPCh FeLV do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka można znaleźć w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu Purevax RCPCh FeLV:

Dnia 23 lutego 2005 r. Komisja Europejska przyznała firmie MERIAL pozwolenie na dopuszczenie szczepionki Purevax RCPCh FeLV do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Data ostatniej aktualizacji: 25.01.08

Komentarze