Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) – Oznakowanie opakowań - QI01AD15

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

{AMPUŁKA 1000 i 2000 dawek}

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vaxxitek HVT+IBD

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1000 dawek

2000 dawek

4.DROGA (-I) PODANIA

Podskórnie lub do jaja

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Jałowy rozcieńczalnik

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

JAŁOWY ROZCIEŃCZALNIK

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 butelka 200 ml

1 torebka 200 ml

1 torebka 400 ml

1 torebka 600 ml

1 torebka 800 ml

1 torebka 1000 ml

1 torebka 1200 ml

1 torebka 1400 ml

1 torebka 1600 ml

1 torebka 1800 ml

1 torebka 2400 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kury

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną.

8.OKRES KARENCJI

Zero dni

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Zużyć niezwłocznie po rekonstytucji.

Nie używać zawiesiny w przypadku wystąpienia zmętnienia.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP)

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem zapoznać się z dołączoną ulotką informacyjną.

13.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/02/032/001

EU/2/02/032/002

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

Komentarze