Polish
Wybierz język strony

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Substancja: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Producent: Ceva Sante Animale
An agency of the European Union

Vectra 3D

Dinotefuran / piryproksyfen / permetryna

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów

Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również część EPAR).

Co to jest Vectra 3D?

Produkt Vectra 3D to lek weterynaryjny zawierający trzy substancje czynne: dinotefuran, piryproksyfen i permetrynę. Jest on dostępny w postaci roztworu do nakrapiania w aplikatorach o pięciu różnych mocach dawki przeznaczonych do stosowania u psów o różnych masach ciała.

W jakim celu stosuje się produkt Vectra 3D?

Produkt Vectra 3D stosuje się w leczeniu infestacji pchłami i kleszczami oraz zapobieganiu im, a także w celu odstraszania much z rodziny bąkowatych, komarów i bolimuszek u psów. Jego działanie trwa maksymalnie jeden miesiąc, a przed wylęgiem i rozwojem pcheł chroni dwa miesiące. Lek ten może być również stosowany w ramach strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (reakcji alergicznej wywołanej ugryzieniami pcheł).

Dawka leku Vectra 3D zależy od masy ciała psa. Zawartość jednego pełnego aplikatora nanosi się bezpośrednio na skórę grzbietu zwierzęcia po rozchyleniu sierści w postaci jednej lub kilku kropel, zależnie od masy ciała psa, lub w postaci linii ciągłej wzdłuż środkowej linii grzbietu od nasady ogona do łopatek. Leczenie można powtarzać co miesiąc.

Jak działa produkt Vectra 3D?

Substancje czynne leku Vectra 3D działają jako „środki ektopasożytobójcze”. Oznacza to, że zabijają one pasożyty zasiedlające skórę i sierść zwierzęcia, takie jak pchły i kleszcze.

Dinotefuran i permetryna to środki owadobójcze, które zabijają owady, oddziałując na ich układ nerwowy za pośrednictwem różnych mechanizmów. Permetryna działa podobnie również na kleszcze. Dinotefuran działa na receptory komórek nerwowych zwane nikotynowymi receptorami acetylocholiny, a permetryna zaburza pracę kanałów sodowych w nerwach, które odgrywają rolę w przesyłaniu sygnałów. Substancje te podane razem wzmacniają wzajemnie swoje działanie. Piryproksyfen jest regulatorem wzrostu owadów, który zatrzymuje cykl życiowy pcheł, powodując wytwarzanie niepłodnych jaj oraz blokując przekształcanie się młodocianych stadiów rozwojowych tych pasożytów w dorosłe osobniki.

Jak badano produkt Vectra 3D?

W celu określenia skuteczności leku Vectra 3D przeciwko pchłom, kleszczom, komarom i muchom przeprowadzono 24 badania laboratoryjne oraz dwa badania populacyjne.

Pierwsze badanie populacyjne obejmowało 485 psów z infestacjami pchłami i/lub kleszczami leczonych jednorazowo produktem Vectra 3D lub innym produktem do nakrapiania zawierającym dwie inne substancje zwalczające pchły i kleszcze — fipronil oraz (s)-metopren. Miarą skuteczności leczenia było zmniejszenie liczebności pcheł i kleszczy.

Drugie badanie populacyjne obejmowało 278 psów z infestacjami pchłami leczonych trzykrotnie w odstępach miesięcznych za pomocą produktu Vectra 3D lub innego produktu do nakrapiania zawierającego fipronil i (s)-metopren. Miarą skuteczności leczenia było zmniejszenie liczebności pcheł.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Vectra 3D zaobserwowano w badaniach?

W pierwszym badaniu populacyjnym wykazano, że w ciągu 4 tygodni badania liczebność pcheł u psów leczonych produktem Vectra 3D zmniejszyła się o 79%, a u psów leczonych innym produktem — o 57%. Badanie wykazało również złagodzenie oznak pchlego zapalenia skóry o ponad 90% u psów leczonych produktem Vectra 3D lub produktem porównawczym. W ciągu 4 tygodni liczebność kleszczy u psów leczonych produktem Vectra 3D zmniejszyła się o 94%, a w grupie kontrolnej — o 97%.

W drugim badaniu populacyjnym wykazano, że liczebność pcheł u psów leczonych produktem Vectra 3D zmniejszyła się o 95%, a u psów leczonych fipronilem i (s)-metoprenem — o 97%.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Vectra 3D?

W bardzo rzadkich przypadkach u psów może wystąpić krótkotrwałe zaczerwienienie, swędzenie lub inne oznaki dyskomfortu w miejscu nałożenia leku. Z reguły ustępują one w ciągu 24 godzin od zastosowania leku. W rzadkich przypadkach u psów mogą wystąpić wymioty lub biegunka.

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Vectra 3D znajduje się w ulotce dla użytkownika.

Leku Vectra 3D nie wolno stosować u kotów i nie można pozwalać kotom wylizywać sierści psów, u których zastosowano lek, ponieważ może on mieć szkodliwe działanie włącznie ze skutkiem śmiertelnym.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

Podczas nakładania leku nie należy palić, jeść ani pić, a po jego nałożeniu należy dokładnie umyć ręce.

W przypadku niezamierzonego narażenia oczu na kontakt z lekiem należy je przepłukać wodą, a w przypadku kontaktu ze skórą należy ją przemyć wodą z mydłem.

W razie utrzymywania się podrażnienia skóry lub oczu bądź przypadkowego połknięcia tego leku weterynaryjnego należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę.

Osoby ze znaną nadwrażliwością (alergią) na którykolwiek składnik leku powinny unikać kontaktu z produktem.

Należy chronić dzieci przed kontaktem z leczonym psem przez co najmniej cztery godziny po nałożeniu tego leku weterynaryjnego. W dniu nałożenia leku nie należy pozwalać psu na spanie z właścicielami, zwłaszcza z dziećmi.

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Vectra 3D?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) stwierdził, że korzyści płynące ze stosowania produktu Vectra 3D w leczeniu zatwierdzonych wskazań przewyższają ryzyko, i zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Vectra 3D do obrotu. Opis stosunku korzyści do ryzyka można znaleźć w module zawierającym dyskusję naukową, będącym częścią niniejszego sprawozdania

EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu Vectra 3D:

W dniu 04/12/2013 Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Vectra 3D do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: październik 2013 r.

Komentarze