Polish
Wybierz język strony

Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) - QP53A

An agency of the European Union

Vectra Felis

Dinotefuran / piryproksyfen

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów

Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również część EPAR).

Co to jest Vectra Felis?

Produkt Vectra Felis to lek weterynaryjny zawierający dwie substancje czynne: dinotefuran i piryproksyfen. Jest on dostępny w postaci roztworu do nakrapiania w aplikatorze przeznaczonym do stosowania u kotów.

W jakim celu stosuje się produkt Vectra Felis?

Produkt Vectra Felis stosuje się u kotów w zwalczaniu infestacji pchłami oraz zapobieganiu im. Jego działanie trwa jeden miesiąc z wyjątkiem ochrony przed wylęgiem i rozwojem pcheł, która trwa trzy miesiące. Lek ten może być również stosowany w ramach strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (reakcja alergiczna wywołana ugryzieniami pcheł).

Zawartość jednego pełnego aplikatora produktu Vectra Felis należy nanosić bezpośrednio na skórę grzbietu kota u podstawy głowy, po rozchyleniu sierści. Lekarz weterynarii odpowiedzialny za leczenie powinien ocenić konieczność powtórzenia leczenia w odpowiednim przedziale czasowym.

Jak działa produkt Vectra Felis?

Substancje czynne produktu Vectra Felis działają jako „środki ektopasożytobójcze”. Oznacza to, że zabijają one pasożyty zasiedlające skórę i sierść zwierzęcia, takie jak pchły i kleszcze.

Dinotefuran jest środkiem owadobójczym zabijającym owady poprzez działanie na receptory zwane nikotynowymi receptorami acetylocholiny w układzie nerwowym. Piryproksyfen jest regulatorem wzrostu owadów, który zatrzymuje cykl życiowy pcheł, powodując wytwarzanie niepłodnych jaj oraz blokując rozwój młodocianych stadiów rozwojowych tych pasożytów w dorosłe osobniki.

Jak badano produkt Vectra Felis?

W celu określenia skuteczności produktu Vectra Felis przeciwko pchłom przeprowadzono wiele badań laboratoryjnych i jedno badanie populacyjne.

Badanie populacyjne obejmowało 129 kotów z infestacją pchłami, które leczono jednokrotnie w odstępach miesięcznych przez trzy kolejne miesiące produktem Vectra Felis lub w innym produktem do nakrapiania zwalczającym pchły, zawierającym dwie różne substancje: fipronil i (S)-metopren. Kryterium oceny skuteczności leczenia było zmniejszenie liczebności pcheł.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Vectra Felis zaobserwowano w badaniach?

Badanie populacyjne wykazało jednakową skuteczność produktu Vectra Felis i produktu porównawczego, która doprowadziła do zmniejszenia liczebności pcheł o 91% w ciągu 84 dni badania.

Badanie wykazało również, że produkt Vectra Felis jest skuteczny we wspomaganiu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry u kotów.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Vectra Felis?

W miejscu nałożenia produktu mogą wystąpić przejściowe oznaki, takie jak wilgotność i białe zabarwienie, ale nie wpływają one na bezpieczeństwo stosowania ani skuteczność produktu.

W rzadkich przypadkach u kotów może wystąpić niewielkie łuszczenie skóry, przejściowe zaczerwienienie i swędzenie lub przejściowa utrata sierści w miejscu nałożenia produktu. Objawy te zwykle ustępują bez potrzeby leczenia.

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Vectra Felis znajduje się w ulotce dla użytkownika.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

W przypadku niezamierzonego narażenia oczu na kontakt z lekiem należy je przepłukać wodą, a w przypadku kontaktu ze skórą należy ją przemyć wodą z mydłem.

W razie utrzymywania się podrażnienia skóry lub oczu bądź przypadkowego połknięcia tego leku weterynaryjnego należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę dla użytkownika lub opakowanie.

Osoby ze znaną nadwrażliwością (alergią) na którykolwiek składnik powinny unikać kontaktu z produktem.

Należy chronić ludzi przed kontaktem z leczonym kotem przez co najmniej osiem godzin po nałożeniu tego leku weterynaryjnego. W dniu nałożenia leku nie należy wpuszczać kota do łóżka, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Vectra Felis?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) stwierdził, że korzyści płynące ze stosowania produktu Vectra Felis w leczeniu zatwierdzonych wskazań przewyższają ryzyko, i zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Vectra Felis do obrotu. Opis stosunku korzyści do ryzyka można znaleźć w module zawierającym dyskusję naukową, będącym częścią niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące produktu Vectra Felis:

W dniu 6 czerwca 2014 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Vectra Felis do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2014 r.

Komentarze