Zycortal (desoxycortone pivalate) – Ulotka dla pacjenta - QH02AA03

ULOTKA INFORMACYJNA

Zycortal 25 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

WIELKA BRYTANIA

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Dales Pharmaceuticals Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

WIELKA BRYTANIA

2.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Zycortal 25 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu dla psów Dezoksykortonu piwalonian

3.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Substancja czynna:

Dezoksykortonu piwalonian 25 mg/ml

Substancje pomocnicze:

Chlorokrezol 1 mg/ml

Produkt leczniczy weterynaryjny Zycortal jest nieprzezroczystą, białą zawiesiną.

4.WSKAZANIA LECZNICZE

Stosowanie w terapii zastępczej w przypadku niedoboru mineralokortykoidów u psów z pierwotną niedoczynnością kory nadnerczy (pierwotny hipoadrenokortycyzm) (choroba Addisona).

5.PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

6.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas badań klinicznych bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi były zwiększone pragnienie (nadmierne picie) i wielomocz (nadmierne wydalanie moczu). Do częstych reakcji należały nieodpowiednie oddawanie moczu, letarg, alopecja (łysienie), dyszenie, wymioty, zmniejszenie apetytu, jadłowstręt, zmniejszenie aktywności, depresja, biegunka, polifagia (nadmierny apetyt), drżenie, zmęczenie i zakażenia dróg moczowych.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

-bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)

-często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

8.DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie podskórne.

Przed użyciem należy ostrożnie wstrząsnąć fiolkę, aby ponownie uzyskać zawiesinę produktu leczniczego weterynaryjnego.

Używać odpowiednio oznaczonej strzykawki, aby dokładnie podać wymaganą objętość dawki. Ma to szczególne znaczenie podczas podawania małych dawek.

Produkt leczniczy weterynaryjny Zycortal jedynie zastępuje mineralokortykoidy. Psy, u których występują jednocześnie niedobory glukokortykoidu i mineralokortykoidu, powinny również otrzymywać glukokortykoid, np. prednizolon zgodnie ze standardowymi instrukcjami.

Produkt leczniczy weterynaryjny Zycortal jest przeznaczony do długotrwałego podawania w odstępach czasu i dawkach zależnych od indywidualnej odpowiedzi. Należy indywidualnie u każdego psa dostosować dawkę produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal i jednocześnie podawanego glukokortykoidu w ramach terapii zastępczej na podstawie odpowiedzi klinicznej i normalizacji stężeń Nai Kw surowicy.

Dawka początkowa produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal:

Dawka początkowa wynosi 2,2 mg/kg mc., podawana we wstrzyknięciu podskórnym.

Okresowa wizyta monitorowania:

Należy przeprowadzić kolejną ocenę psa i wykonać pomiar stosunku sodu/potasu (stosunek Na/K) w surowicy po około 10. dniach od podania pierwszej dawki (jest to czas osiągnięcia maksymalnego stężenia (Tmax) dezoksykortonu). Jeśli objawy kliniczne u psa uległy nasileniu lub nie ustąpiły, należy dostosować dawkę glukokortykoidu i (lub) zbadać inne przyczyny objawów klinicznych.

Druga dawka produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal:

Po około 25. dniach od podania pierwszej dawki, należy ponownie przeprowadzić ocenę psa i i wykonać pomiar stosunku Na/K.

Jeśli kliniczny stan psa jest prawidłowy i stosunek Na+/K+ jest prawidłowy (tj. od 27 do 32) w 25. dniu leczenia, należy dostosować dawkę na podstawie stosunku Na/Kw 10. dniu leczenia przestrzegając wskazówek podanych w Tabeli 1. poniżej.

Jeśli kliniczny stan psa jest prawidłowy i stosunek Na/K> 32 w 25. dniu leczenia, należy albo dostosować dawkę na podstawie stosunku Na/Kw 10. dniu leczenia zgodnie z Tabelą 1., albo opóźnić podanie dawki (patrz Przedłużenie przerw pomiędzy podawaniem dawki leku).

Jeśli kliniczny stan psa nie jest prawidłowy lub jeśli stosunek Na/Knie jest prawidłowy w 25. dniu leczenia, należy dostosować dawkę glukokortykoidu lub produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal (patrz Kolejne dawki i długotrwałe leczenie).

Tabela 1.: Dzień 25.: Podawanie drugiej dawki produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal

Jeśli stosunek

 

25 dni po podaniu pierwszej dawki należy

 

Na /K

 

w 10. dniu

 

podać produkt leczniczy weterynaryjny

leczenia wynosi:

 

Zycortal w następujący sposób:

 

 

 

 

≥ 34

Nie podawać dawki 2.

Zmniejszyć dawkę do: 2,0 mg/kg mc.

 

 

 

 

od 32 do < 34

Zmniejszyć dawkę do: 2,1 mg/kg mc.

w dniu 10.

od 27 do < 32

 

Kontynuować podawanie dawki 2,2 mg/kg mc.

 

 

 

od ≥ 24 do < 27

 

Zwiększyć dawkę do: 2,3 mg/kg mc.

 

 

 

 

 

< 24

 

Zwiększyć dawkę do: 2,4 mg/kg mc.

 

 

 

 

 

Przedłużenie przerw pomiędzy podawaniem dawki leku:

Jeśli stan kliniczny psa jest prawidłowy i stosunek Na/Kw 25. dniu leczenia wynosi > 32, możliwe jest przedłużenie przerw pomiędzy podawaniem leku zamiast dostosowania dawki zgodnie z opisem w Tabeli 1. Należy oceniać stężenie elektrolitów co 5–9 dni aż do uzyskania wyniku pomiaru stosunku Na/Kwynoszącego < 32, a nastepnie podać dawkę 2,2 mg/kg mc. produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal.

Kolejne dawki i długotrwałe leczenie:

Po określeniu optymalnej dawki i przerw pomiędzy podawaniem kolejnych dawek, należy kontynuować leczenie zgodnie z tym schematem. Jeśli u psa pojawią się nieprawidłowe objawy kliniczne lub stężenia Nalub Kw surowicy, należy przestrzegać poniższych wskazówek podczas podawania kolejnych dawek:

Kliniczne objawy wielomoczu/zwiększonego pragnienia: Najpierw należy zmniejszyć dawkę glukokortykoidu. Jeśli wielomocz/zwiększone pragnienie utrzymują się, a stosunek Na/Kwynosi > 32, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal bez zmieniania przerw pomiędzy kolejnymi podaniami dawki.

Kliniczne objawy depresji, letargu, wymioty, biegunka lub osłabienie: Należy zwiększyć dawkę glukokortykoidu.

Hiperkaliemia, hiponatremia lub stosunek Na/Kwynoszący < 27: Skrócić przerwę pomiędzy podawaniem produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal o 2–3 dni lub zwiększyć jego dawkę.

Hipokalemia, hipernatremia lub stosunek Na/Kwynoszący > 32: Zmniejszyć dawkę produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal.

Przed stresującą sytuacją należy rozważyć tymczasowe zwiększenie dawki glukokortykoidu.

Podczas badań klinicznych, średnia dawka końcowa produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal wynosiła 1,9 mg/kg mc. (zakres 1,2–2,5 mg/kg mc.), a średnia przerwa pomiędzy podawaniem kolejnych dawek wynosiła 38,7 ± 12,7 dni (zakres 20–99 dni) z przerwą pomiędzy podawaniem kolejnych dawek u większości psów wynoszącą od 20 do 46 dni.

9.ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Nie dotyczy.

10.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

Nie zamrażać.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku po terminie ważności.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 120 dni.

12.SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Zachować ostrożność w przypadku stosowania u psów z zastoinową niewydolnością serca, ciężką chorobą nerek, pierwotną niewydolnością wątroby lub obrzękiem.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym weterynaryjnym, konieczne jest ostateczne rozpoznanie choroby Addisona. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym weterynaryjnym, w przypadku psów z objawami ciężkiej hipowolemii, odwodnienia, przednerkowej azotaemii i nieprawidłowej perfuzji tkankowej (zwanymi również przełomem addisonoidalnym), należy najpierw zapewnić leczenie nawadniające płynem infuzyjnym (roztwór soli fizjologicznej) podawanym dożylnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Po przypadkowym rozlaniu na skórę lub oczy, miejsce kontaktu przemyć wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Przypadkowe wstrzyknięcie produktu może powodować bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Produkt leczniczy weterynaryjny może wywierać niekorzystny wpływ na męskie narządy płciowe, a w konsekwencji na płodność.

Produkt leczniczy weterynaryjny może wywierać niekorzystny wpływ na rozwój nienarodzonych dzieci i noworodków.

Produktu leczniczego weterynaryjnego nie powinny podawać kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie hodowli, ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego weterynaryjnego Zycortal jednocześnie z produktami leczniczymi wpływającymi na stężenie sodu lub potasu w surowicy lub na transport komórkowy sodu lub potasu, np.: trimetoprim, amfoterycyna B, digoksyna lub insulina.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Po podaniu psom dawki od trzykrotnie do pięciokrotnie większej niż zalecana dawka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia obejmowały rumień i obrzęk.

Zgodnie z wynikami badań farmakodynamicznych, zwiększanie dawek dezoksykortonu wiąże się z zależnym od wielkości dawki zwiększeniem stężenia sodu w surowicy oraz zmniejszeniem stężenia azotu mocznikowego krwi, stężenia potasu w surowicy i ciężaru właściwego moczu. Mogą wystąpić wielomocz i zwiększone pragnienie.

U psów otrzymujących dawkę 20 mg/kg mc. piwalonianu dezoksykortonu obserwowano nadciśnienie.

Brak swoistego antidotum. W przypadku objawów przedawkowania należy zastosować u psa leczenie objawowe i zmniejszyć wielkość kolejnych dawek.

Niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/).

15.INNE INFORMACJE

Fiolka o pojemności 4 ml ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej z powłoką i aluminiowym kapslem z plastikowym wieczkiem.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

Komentarze