Masivet (masitinib mesylate) – Rezumatul caracteristicilor produsului - QL01XE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Masivet
ATC: QL01XE90
Substanţă: masitinib mesylate
Producător: AB Science S.A.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI VETERINAR

MASIVET 50 mg comprimate filmate pentru câini

MASIVET 150 mg comprimate filmate pentru câini

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine:

Substanţa activă:

Masitinib 50 mg (echivalentul cu mesilat de masitinib 59,6 mg)

Masitinib 150 mg (echivalentul cu mesilat de masitinib 178,9 mg)

Excipienţi:

Pentru lista completă a excipienţilor, a se vedea secţiunea 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimat filmat portocaliu deschis, rotund, imprimat în relief cu „50” sau „150” pe o parte şi emblema companiei pe cealaltă parte.

4.PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1Specii ţintă

Câini.

4.2Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Tratamentul tumorilor mastocitare nerezecabile (Gradul 2 sau 3), cu prezenţa confirmată a receptorului mutant pentru tirozin-kinază c-KIT.

4.3Contraindicaţii

A nu se administra căţelelor gestante sau care alăptează (vezi secţiunea 4.7).

A nu se administra câinilor cu vârsta mai mică de 6 luni sau cu greutate mai mică de 4 kg.

A nu se administra câinilor cu insuficienţă hepatică definită prin valori ale AST sau ALT mai mari de 3 ori decât limita superioară normală (LSN).

A nu se administra câinilor cu insuficienţă renală funcţională definită prin valori ale raportului proteină urinară creatinină (UPC) >2 sau albumină <1 ori limita inferioară normală (LIN).

A nu se administra câinilor cu anemie (hemoglobină <10 g/dl).

A nu se administra câinilor cu neutropenie definită prin valori ale numărului absolut de neutrofile <2000/mm3.

A nu se administra în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.

4.4Atenţionări speciale

Pentru orice tumoră mastocitară tratabilă chirurgical, chirurgia ar trebui sa reprezintă prima alegere de tratament. Tratamentul cu masitinib se administrează numai câinilor cu tumori mastocitare nerezecabile şi care prezintă receptorul mutant pentru tirozin-kinază, c-KIT. Prezenţa receptorului mutant pentru tirozin-kinază, c-KIT, trebuie confirmată anterior începerii tratamentului (a se consulta şi secţiunea 5.1).

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Câinii trebuie monitorizaţi cu atenţie şi tratamentul poate fi ajustat sau întrerupt, dacă este necesar.

Monitorizarea funcţiei renale

Funcţia renală trebuie monitorizată adecvat, lunar, utilizându-se testul urinar „dipstick”.

În caz de rezultat pozitiv al testului „dipstick” semicantitativ (proteine >30 mg/dl), se va efectua o analiză de urină pentru a determina raportul proteină urinară creatinină (UPC) şi se va lua o probă de sânge pentru determinarea nivelului sanguin de creatinină, albumină şi azot ureic sanguin (BUN).

Se va întrerupe tratamentul dacă raportul UPC >2 sau creatinina sanguină >1,5 peste limita normala (PLN) sau albumina sanguină <0,75 sub limita normală (SLN) sau azotul ureic sanguin (AUS) >1,5 PLN.

Monitorizarea sindromului nefrotic

A se efectua lunar un test urinar „dipstick”. În caz de rezultat pozitiv al testului „dipstick” semicantitativ (proteine >30 mg/dl), se va efectua o analiză de urină pentru a determina raportul proteină urinară creatinină (UPC).

A se determina lunar nivelul de albumină sanguină.

În cazul în care concentraţia UPC >2 sau albumina <0,75 sub limita normală (SLN), tratamentul se va întrerupe până când valorile albuminei şi ale UPC revin la valorile limită (concentraţia UPC <2 şi albumina >0,75 SLN), tratamentul poate fi apoi continuat cu aceeaşi doză.

Dacă unul din aceste evenimente se repetă (concentraţia UPC >2 sau albumina <0,75), tratamentul va fi întrerupt definitiv.

Anemia şi/sau hemoliza

Câinii trebuie atent monitorizaţi pentru semne de anemie (hemolitică). În caz de semne clinice de anemie sau hemoliză, trebuie determinate nivelurile de hemoglobină, bilirubina liberă, haptoglobină şi numărul de celule sanguine (inclusiv numărul de reticulocite).

Tratamentul se va întrerupe în cazul în care apar:

Anemie hemolitică, adică hemoglobina <10 g/dL şi hemoliză, adică bilirubina liberă >1,5 PLN şi haptoglobină <0,1 g/dL,

Anemie datorită lipsei de regenerare, adică hemoglobina <10 g/dL şi reticulocite <80.000/mm3.

Hepatotoxicitatea (niveluri ridicate de ALT sau AST), neutropenia

În cazul creşterii nivelurilor de AST sau ALT >3 PLN, scăderea numărului de neutrofile <2000/mm3 sau orice alte reactii adverse severe, tratamentul se va modifica după cum urmează: La prima apariţie a reactiilor adverse , tratamentul sa va întrerupe până la rezolvarea lor, apoi se va relua cu aceeaşi doză iniţială;

La o a doua apariţie a acelorasi reactii adverse, tratamentul se va întrerupe până la rezolvarealor; tratamentul se va continua apoi cu o doză redusă de 9 mg/kg greutate corporala /zi;

La o a treia apariţie a acelorasi reactii adverse , tratamentul se va întrerupe până la rezolvarea lor; tratamentul se va continua apoi cu o doză mult mai redusă de 6 mg/kg greutate corporala/zi; Tratamentul se va întrerupe dacă încă apar reacţii adverse severe şi la doza de 6 mg/kg/zi.

Alte precauţii

Tratamentul se va întrerupe permanent în caz de toxicitate renală, anemie hemolitică mediată imun (AHMI) şi/sau anemie datorată lipsei de regenerare şi dacă neutropenia severă şi/sau diareea severă şi/sau vărsăturile severe persistă după reducerea dozei.

Câinii sub tratament nu vor fi folosiţi pentru împerechere.

Rezumatul limitelor evaluărilor de laborator, în funcţie de care tratamentul este contraindicat sau modificat (întrerupere, reducerea dozei sau oprire)

CONTROLUL TOXICITĂŢII HEPATICE (AST sau ALT)

Contraindicaţie

Întrerupere

Reducerea dozei

Oprire

>3 PLN

>3 PLN

>3 PLN

>3 PLN

(prima dată)

(a doua /a treia dată)

(a patra dată)

 

CONTROLUL NEUTROPENIEI (numărul de neutrofile)

 

Contraindicaţie

 

Întrerupere

Reducerea dozei

Oprire

 

<2000/mm3

 

<2000/mm3

<2000/mm3

<2000/mm3

 

 

 

(prima dată)

(a doua /a treia dată)

(a patra dată)

 

CONTROLUL SINDROMULUI NEFROTIC (albuminemia şi/sau UPC)

 

Contraindicaţie

 

Întrerupere

Reducerea dozei

Oprire

 

Albumina <1 SLN

 

Albumina <0,75 SLN

 

Albumina <0,75 SLN

 

 

sau UPC >2

Nu este cazul.

sau UPC >2

 

sau UPC >2

 

 

 

(prima dată)

 

(a doua dată)

 

 

 

 

 

CONTROLUL ANEMIEI HEMOLITICE SAU AL ANEMIEI AREGENERATIVE

 

 

(hemoglobină, bilirubină, haptoglobină, reticulocite)

 

Contraindicaţie

 

Întrerupere

Reducerea dozei

Oprire

 

 

 

 

 

Hemoglobina <10 g/dL

 

 

 

 

 

şi una din următoarele:

 

 

 

 

 

bilirubina liberă >1,5

 

Hemoglobina <10 g/dL

 

Nu este cazul.

Nu este cazul.

PLN şi haptoglobina

 

 

 

 

 

<0,1 g/dl

 

 

 

 

 

sau

 

 

 

 

 

reticulocite

 

 

 

 

 

<80.000/mm3

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Contactul dermic repetat cu masitinib poate dăuna fertilităţii femelelor şi dezvoltării fetale.

Substanţa activă din Masivet poate cauza sensibilizarea pielii.

A se evita contactul cu fecalele, urina şi voma câinilor sub tratament.

A se purta mănuşi de protecţie pentru îndepărtarea vomei, urinei sau fecalelor câinilor sub tratament.

Dacă se produce un contact al pielii cu comprimate sparte, vomă, urină sau fecale ale câinilor sub tratament, se va spăla pielea imediat cu multă apă.

Substanţa activă din Masivet poate cauza iritaţie oculară severă şi leziuni severe oculare.

A se evita contactul cu ochii.

A se avea grijă să nu se atingă ochii înainte de scoaterea şi îndepărtarea mănuşilor şi înainte de spălarea atentă a mâinilor.

Dacă produsul intră în contact cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la masitinib nu trebuie să manipuleze produsul.

În caz de ingestie accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul tratării câinelui.

Copiii nu trebuie să intre în contact direct cu câinii sub tratament, cu fecalele câinilor sub tratament sau cu voma lor.

4.6Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Foarte frecvente

Reacţii gastrointestinale uşoare până la moderate (diaree sau voma) cu o durată medie de aproximativ 21, respectiv 9 zile.

Alopecie uşoară până la moderată cu o durată medie de aproximativ 26 de zile.

Frecvente

Toxicitate renală severă poate apărea la câinii cu afecţiuni renale la debutul tratamentului (inclusiv nivel crescut al creatininei sanguine sau proteinurie).

Anemie moderată până la severă (aplastică/hemolitică) cu o durată medie de aproximativ 7 zile.

Sindrom nefrotic (datorat mai ales scăderii albuminei serice).

Neutropenie uşoară până la moderată cu o durată medie de aproximativ 24 de zile.

Creşterea nivelurilor de aminotransaminaze (AST sau ALT) cu o durată medie de aproximativ 29 de zile.

Măsurile specifice care trebuie luate în cazul reacţiilor de mai sus sunt descrise în secţiunea 4.5. Alte reacţii adverse observate frecvent au fost în majoritatea cazurilor uşoare sau moderate:

Letargie şi astenie cu o durată medie de aproximativ 8 şi respectiv, 40 de zile

Scăderea apetitului sau anorexie cu o durată medie de aproximativ 45 şi respectiv, 18 zile.

Tuse (durată medie 23 de zile).

Limfadenopatie (durată medie 47 de zile).

Edem (durata medie a edemului a fost de 7 zile).

Lipom (durată medie 53 de zile).

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită conform convenţiilor următoare:

-foarte frecvente (peste 1 din 10 animale prezintă reacţii adverse pe parcursul unui tratament)

-frecvente (peste 1, dar mai putin de 10 animale din 100 de animale)

4.7Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

A nu se administra căţelelor gestante sau care alăptează .Studiile de laborator pe şobolani au evidenţiat afectarea fertilităţii femelelor la o doză de 100 mg/kg/zi, embriotoxicitate şi toxicitate de dezvoltare la doze mai maride 30 mg/kg/zi. Studiile pe iepuri nu au evidenţiat embriotoxicitate sau toxicitate de dezvoltare.

4.8Interacţiuni cu alte produse medicinale şi alte forme de interacţiune

Testele in vitro pe microzomi umani au demonstrat că tratamentul concomitent cu substanţe metabolizate de izoformele citocromului P450 poate duce la niveluri plasmatice mai mici sau mai mari, fie ale masitinab-ului, fie al acelor substanţe. Nu există informaţii corespunzătoare pentru câini. Prin urmare, se recomandă prudenţă în administrarea concomitentă de masitinib şi alte substanţe.

Folosirea concomitentă de substanţe care se leagă cu afinitate crescută de proteine, va duce la competiţia dintre acestea şi masitinib pentru legare, inducând, în consecinţă, efecte adverse. Eficacitatea produsului Masivet poate fi redusă la câinii trataţi anterior cu chimioterapice şi/sau prin radioterapie. Nu există date cunoscute despre o potenţială rezistenţă încrucişată cu alte produse citostatice.

4.9Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Medicamentul este destinat administrării pe cale orală.

Doza recomandată este de 12,5 mg/kg (cu variaţii între 11-14 mg/kg), o dată pe zi, după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

La câinii cu o greutate mai mică de 15 kg, dozarea corectă nu este întotdeauna posibilă. Aceşti câini pot fi trataţi fie cu 50, fie cu 100, fie cu 150 mg, dacă este posibilă atingerea dozei ţintă de 11-14 mg/kg greutate corporala.

.

Comprimatele trebuie administrate în întregime şi nu trebuie divizate, sparte sau mărunţite. Dacă un comprimat spart este respins de către câine după mestecare, acesta trebuie aruncat. Comprimatele trebuie întotdeauna administrate în acelaşi mod, cu mâncarea.

 

 

Numărul de

 

 

12,5 mg/kg corp

comprimate pe

 

 

 

 

 

zi

 

Doza mg/kg

 

 

 

 

 

greutate

greutate

Greutatea

 

mai

mai

câinelui în kg

mg

-

mg

mică

mare

>15

plus

13,7

11,1

>18

plus

13,9

11,4

>22

-

-

13,6

11,5

>26

plus

13,5

11,7

>30

plus

13,3

11,8

>34

-

-

13,2

11,8

>38

plus

13,2

11,9

>42

plus

13,1

12,0

>46

-

-

13,0

12,0

>50

plus

13,0

12,0

>54

plus

13,0

12,1

>58

-

-

12,9

12,1

>62

plus

12,9

12,1

>66

plus

12,9

12,1

>70

-

-

12,9

12,2

>74

plus

12,8

12,2

>78

-

plus

12,8

-

În cazul în care comprimatul este regurgitat sau vomitat în 10 minute de la administrare, tratamentul trebuie repetat. În cazul în care comprimatul este regurgitat sau vomitat după mai mult de 10 minute de la administrare, tratamentul nu trebuie repetat.

Tratamentul trebuie revizuit după 4 până la 6 săptămâni pentru evaluarea răspunsului iniţial. Durata tratamentului depinde de răspunsul la tratament. Tratamentul trebuie menţinut în caz de boală stabilă, respectiv răspuns tumoral static, parţial sau complet, arătând că produsul este suficient de bine tolerat. În cazul în care tumoarea progresează, este puţin probabil ca tratamentul să fie soldat cu succes şi trebuie revizuit.

Reducerea dozei, întreruperea tratamentului şi oprirea tratamentului:

Câinii trebuie monitorizaţi cu atenţie, iar necesitatea reducerii dozei atunci când se suspectează reacţii adverse semnificative trebuie gândită cu profesionalism (vezi secţiunea 4.5). Dozele pot fi reduse la 9 mg/kg corp (variabil între 7,5 – 10,5 mg/kg) sau 6 mg/kg corp (variabil între 4,5 – 7,5 mg/kg), în conformitate cu tabelele de mai jos.

În timpul studiilor clinice, dozailnicăz a fost scăzută la aproximativ 16% din câinii trataţi, datorită apariţiei efectelor adverse şi mai ales datorită creşterii nivelurilor transaminazelor.

9 mg/ kg greutate corporala, o dată pe zi, aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos.

 

 

Numărul de

 

 

 

 

comprimate pe zi

Doza mg/kg

 

 

 

 

 

greutate

greutate

Greutatea

50 mg

-

150 mg

mai

mai

câinelui în kg

 

 

 

mică

mare

 

 

 

>15,0

19,4

-

-

10,0

7,7

>19,4

25,0

plus

10,3

8,0

>25,0

30,6

plus

10,0

8,2

>30,6

36,1

-

-

9,8

8,3

>36,1

41,7

plus

9,7

8,4

>41,7

47,2

plus

9,6

8,5

>47,2

52,8

-

-

9,5

8,5

>52,8

58,3

plus

9,5

8,6

>58,3

63,9

plus

9,4

8,6

>63,9

69,4

-

-

9,4

8,6

>69,4

75,0

plus

9,4

8,7

>75,0

80,6

plus

9,3

8,7

6 mg / kg greutate corporala, o dată pe zi, aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos.

 

 

Numărul de

 

 

 

 

comprimate pe zi

Doza mg/kg

 

 

 

 

 

 

greutate

Greutatea

50 mg

-

150 mg

greutate

mai

câinelui în kg

 

 

 

mai mică

mare

>15,0

20,8

-

-

6,6

4,8

>20,8

29,2

-

-

7,2

5,1

>29,2

37,5

plus

6,9

5,3

>37,5

45,8

plus

6,7

5,5

>45,8

54,2

-

-

6,5

5,5

>54,2

62,5

plus

6,5

5,6

>62,5

70,8

plus

6,4

5,6

>70,8

79,2

-

-

6,4

5,7

>79,2

-

plus

6,3

-

4.10Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Doza zilnică recomandată de 12,5 mg/kg greutate corporala corespunde dozei maxime tolerate (DMT) care a rezultat din studii repetate de toxicitate de doză pe câini Beagle sănătoşi.

S-au observat semne de supradozare în studiile de toxicitate realizate pe câini sănătoşi, trataţi timp de 39 de săptămâni cu doze de aproximativ 2 ori mai mari decât dozele recomandate (25 mg masitinib), la cei trataţi timp de 13 săptămâni şi 4 săptămâni cu doze de aproximativ 3 ori mai mari decât dozele recomandate (41,7 mg masitinib) şi la cei trataţi timp de 4 săptămâni cu doze de aproximativ 10 ori mai mari decât dozele recomandate (125 mg masitinib). Principalele organe ţintă ale toxicităţii la câine sunt tractul gastrointestinal, sistemul hematopoetic, rinichiul şi ficatul.

În caz de efecte adverse în urma neiu supradoze, tratamentul trebuie oprit până la soluţionarea efectelor şi apoi reluat la dozele terapeutice recomandate.

4.11 Timp de aşteptare

Nu este cazul.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: inhibitor de protein-tirozin-kinază.

Codul ATCvet: QL01XE90.

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Masitinab este un inhibitor de protein-tirozin-kinază, care inhibă in vitro, puternic şi selectiv, forma mutantă a receptorului c-KIT din regiunea juxtamembranei (JM). De asemenea, inhibă şi receptorul factorului de creştere derivat plachetar (PDGF) şi receptorul factorului de creştere fibroblastic (FGFR3).

În studiul de teren pivot, câini de rase diferite, cu vârste între doi si şaptesprezece ani, au fost trataţi aleator cu Masivet, cu o doză de 12,5 mg/kg sau cu placebo. La câinii cu tumori mastocitare nerezecabile, gradul 2 sau 3, exprimând receptorul mutant pentru tirozin-kinază c- KIT, tratamentul cu Masivet a demonstrat o creştere semnificativă a duratei de viaţă faţă de progresia tumorală (TTP) cu o medie de 241 de zile, comparativ cu 83 de zile pentru placebo. Răspunsul la tratamentul cu masitinib a fost exprimat ca boală stabilă, adică răspuns static, parţial sau complet.

Tratamentul cu masitinib se administrează numai câinilor cu tumori mastocitare nerezecabile şi care au exprimat receptorul mutant pentru tirozin-kinază, c-KIT. Prezenţa receptorului mutant pentru tirozin-kinază c-KIT trebuie confirmată anterior începerii tratamentului.

5.2Particularităţi farmacocinetice

După administrarea orală la câini a unei doze de 11,2 mg (±0,5 mg) pe kg greutate corporala, masitinib este rapid absorbit şi timpul în care atinge concentraţia maximă (Tmax) este de 2 ore. Timpul de înjumătăţire(t½) este de aproximativ 3-6 ore. Masitinib se leagă în procent de aproximativ 93% de proteinele plasmatice.

Masitinib se metabolizează predominant prin N-dezalchilare. Excreţia se realizează prin bilă.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Celuloză, microcristalină

Povidonă K30

Pulberede ficat de porc

Crospovidonă

Stearat de magneziu

Filmul comprimatului:

Macrogol 3350

Alcool polivinilic

Talc

Dioxid de titaniu (E171)

Colorant Sunset Yellow (E 110) aluminium lake.

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare:3 ani.

6.4.Precauţii speciale pentru păstrare

A se ţine flaconul bine închis.

6.5Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacon alb HDPE, închis cu un film termosudabil şi acoperit cu un capac cu protecţie pentru copii. flacon de 30 ml, conţinând 30 de comprimate filmate de câte 50 mg Masivet.

flacon de 40 ml, conţinând 30 de comprimate filmate de câte 50 mg Masivet. flacon de 60 ml, conţinând 30 de comprimate filmate de câte 150 mg Masivet

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicamentoase veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Paris Franţa

Tel: +33 (0)1 47 20 00 14 Fax: +33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REÎNNOIRI A AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 17/11/2008

Data ultimei reînnoiri:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest produs sunt disponibile pe web site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu/.

INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ŞI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.

Comentarii