Acticam (meloxicam) – Označenie obalu - QM01AC06

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Acticam 5 mg/ml injekčný roztok pre psov a mačky.

Meloxikam.

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Meloxikam 5 mg/ml.

Bezvodý etanol 150 mg/ml.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

10 ml.

5.CIEĽOVÝ DRUH

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Nepoužívať u gravidných a laktujúcich zvierat.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

Exspirácia po prvom otvorení obalu: 28 dní.

Po prvom otvorení obalu použite do ...

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Odpadový materiál zlikvidovať v súlade s lokálnymi požiadavkami.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, AK SA UPLATŇUJÚ

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgicko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/08/088/004

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže{číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Acticam 5 mg/ml injekčný roztok pre psov a mačky.

Meloxikam.

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

10 ml.

4.SPÔSOB(Y) PODANIA LIEKU

Psy: i.v.. alebo s.c.

Mačky: s.c.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 28 dní.

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky