Slovak
Voľba jazykovej verzie

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) - QP53AC54

Activyl Tick Plus

indoxikarb/permetrín

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Activyl Tick Plus.

Vysvetľuje, akým spôsobom agentúra vyhodnotila tento veterinárny liek s cieľom odporučiť jeho registráciu v Európskej únii (EÚ) a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť praktické rady o tom, ako používať liek Activyl Tick Plus.

Praktické informácie o používaní lieku Activyl Tick Plus majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika.

Čo je liek Activyl Tick Plus a na čo sa používa?

Activyl Tick Plus je veterinárny liek používaný u psov na liečbu:

infestácie blchami a môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie pri liečbe dermatitídy spôsobenej alergiou na blšie uštipnutie (FAD), čo je svrbivé kožné ochorenie postihujúce psy.

infestácie kliešťami.

Liek Activyl Tick Plus sa môže použiť ako repelent (látka, ktorá odradzuje hmyz, aby sa priblížil a usadil) proti piesočným muchám (Phlebotomus perniciosus), ktorý je účinný až 3 týždne.

Liek Activyl Tick Plus obsahuje účinné látky indoxikarb a permetrín.

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Ako sa liek Activyl Tick Plus používa?

Liek, ktorý je dostupný ako spot-on roztok (roztok na určené miesto na koži), sa podáva jednou aplikáciou na kožu psa. Roztok sa dodáva v pipetách, ktoré sú naplnené zodpovedajúcim množstvom indoxikarbu a permetrínu pre psy rôznych veľkostí. U veľmi malých a malých psov sa po rozhrnutí srsti plný obsah pipety zodpovedajúci hmotnosti psa aplikuje na kožu medzi lopatky zvieraťa. V prípade väčších psov sa obsah pipety môže súmerne aplikovať na dve (stredne veľké psy), tri (veľké psy) alebo

štyri (veľmi veľké psy) rôzne miesta pozdĺž línie chrbta od lopatiek po bázu chvosta. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Akým spôsobom liek Activyl Tick Plus účinkuje?

Účinné látky lieku Activyl Tick Plus, indoxikarb a permetrín, sú ektoparazitiká, ktoré usmrcujú parazity žijúce na koži alebo v srsti zvierat, napríklad blchy a kliešte. Po aplikácii blchy a kliešte skonzumujú indoxikarb a permetrín (indoxikarb sa v ich črevách zmení na aktívnu formu). Aktívna forma indoxikarbu a permetrín dovedna narúšajú činnosť nervovej sústavy parazitov, spôsobujú paralýzu a smrť. Permetrín pôsobí aj ako repelent a pomáha predchádzať tomu, aby sa piesočné muchy usadili a sali krv.

Aké prínosy lieku Activyl Tick Plus boli preukázané v štúdiách?

Účinnosť lieku Activyl Tick Plus proti blchám a kliešťom sa skúmala v laboratórnych štúdiách a v troch terénnych štúdiách. Do jednej terénnej štúdie bolo zaradených 230 psov a liek Activyl Tick Plus sa v nej porovnával s fipronilom (iným ektoparazitikom), pričom lieky sa podávali každé štyri týždne počas 12 týždňov. Účinnosť lieku sa posudzovala sčítaním počtu bĺch a kliešťov v dvojtýždňových intervaloch. Do konca trvania štúdie sa pri oboch liečbach znížil počet bĺch a kliešťov takmer na nulu.

Účinnosť lieku Activyl Tick Plus proti piesočným muchám sa preukázala v dvoch laboratórnych štúdiách. Hlavným meradlom účinnosti bol repelentný účinok proti piesočným muchám, čo sa meralo pomocou počtu nasatých samičiek piesočných múch. V jednej štúdii sa preukázal repelentný účinok lieku Activyl Tick Plus, pričom v 1. deň po liečbe bol tento účinok viac ako 95 % a tri týždne po liečbe klesol na 92 %. V druhej štúdii sa preukázal repelentný účinok lieku Activyl Tick Plus, pričom v 2. deň po liečbe bol tento účinok 98 % a tri týždne po liečbe klesol na 86 %.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Activyl Tick Plus?

Najčastejšie vedľajšie účinky pozorované pri podávaní lieku Activyl Tick Plus (ktoré môžu postihnúť až 1 zviera z 10) sú prechodné svrbenie, erytém (začervenanie kože) alebo vypadávanie srsti v mieste podania. Tieto účinky obvykle vymiznú bez potreby liečby. Aplikácia lieku Activyl Tick Plus môže spôsobiť dočasný olejovitý vzhľad alebo zlepenie srsti v mieste aplikácie alebo zaschnuté rezíduá bielej farby. Je to bežný jav a obvykle v priebehu pár dní vymizne.

Liek Activyl Tick Plus sa nesmie používať u mačiek. Nesmie sa používať u psov, o ktorých je známe, že sú precitlivené (alergické) na indoxikarb, permetrín alebo na inú zložku lieku.

Blchy, kliešte a piesočné muchy môžu napriek použitiu lieku stále prenášať ochorenia, ktorými môžu byť nakazené.

Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Osoby nemajú pri manipulácii s liekom jesť, piť ani fajčiť. Pri manipulácii s liekom Activyl Tick Plus a jeho aplikácii na psy sa majú nosiť ochranné rukavice. Po aplikácii lieku si treba okamžite umyť ruky a ak sa liek dostane do kontaktu s kožou, treba ju ihneď umyť mydlom a vodou. Osoby so známou precitlivenosťou na indoxikarb alebo permetrín sa majú vyhnúť kontaktu s liekom. V prípade náhodného zasiahnutia očí liekom Activyl Tick Plus sa oči majú vypláchnuť vodou. Liek sa má podávať

v dobre vetranom priestore a s liečenými psami sa nemá manipulovať, kým miesto aplikácie nevyschne. Liek je vysoko horľavý a má sa uchovávať v bezpečnej vzdialenosti od horľavých zdrojov.

Na ochranu detí sa liek má uchovávať vo vrecku až do aplikácie a použitá pipeta sa má okamžite zneškodniť. V deň podania lieku sa deti nesmú dotýkať liečených zvierat a zvieratá nemajú spať s ich majiteľmi, hlavne nie s deťmi.

V prípade výskytu nežiaducich reakcií je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu lekárovi.

Prečo bol liek Activyl Tick Plus schválený?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Activyl Tick Plus sú väčšie než riziká spojené s jeho používaním a odporučil jeho registráciu v EÚ.

Ďalšie informácie o lieku Activyl Tick Plus

Dňa 9. januára 2012 Európska komisia vydala vydala rozhodnutie o registrácii lieku Activyl Tick Plus platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Activyl Tick Plus sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak majitelia alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe liekom Activyl Tick Plus, nájdu ich

v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: apríl 2017

Príspevky