Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Označenie obalu - QI04AA02

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Škatuľa (52 ml, 100 ml and 252 ml)

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

BLUEVAC BTV8 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok a ovce

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Každý ml vakcíny obsahuje: antigén BTV8 106,5 CCID50

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia

4.VEĽKOSŤ BALENIA

52 ml

100 ml

252 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Ovce a hovädzí dobytok

6.INDIKÁCIA(-E)

7.SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA LIEKU

Subkutánne použitie.

Pred použitím dobre potriasť.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

11/23

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE(-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení, spotrebujte do 10 hodín.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño ŠPANIELSKO

12/23

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/2/11/122/001 fľaša 52 ml

EU/2/11/122/001 fľaša 100 ml

EU/2/11/122/001 fľaša 252 ml

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže: {číslo}

13/23

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE Fľaša 100 ml a 252 ml

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

BLUEVAC BTV8 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok a ovce

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

antigén BTV8 ……… 106,5 CCID50/ml

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia

4.VEĽKOSŤ BALENIA

100 ml

252 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Ovce a hovädzí dobytok

6.INDIKÁCIA(-E)

7.SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA LIEKU

SC

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE(-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

14/23

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení, spotrebujte do 10 hodín.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá, Vydáva sa na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño ŠPANIELSKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže: {číslo}

15/23

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Fľaša 52 ml

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

BLUEVAC BTV8 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok a ovce

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

Antigén BTV8 ............

106,5 CCID50/ml

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

52 ml

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

SC

5.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní

6.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení, spotrebujte do 10 hodín.

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

16/23

Príspevky