CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Označenie obalu - QI070AO

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Balenie obsahujúce 1 ampulku s 1 dávkou lyofilizátu a 1 ampulku s 1ml rozpúšťadla.

Balenie obsahujúce 1 ampulku s 1 dávkou lyofilizátu a 1 ampulku s 1ml rozpúšťadla, 1 injekciu a 1 ihlu Balenie obsahujúce 3 ampulky s 1 dávkou lyofilizátu a 3 ampulky s 1ml rozpúšťadla.

Balenie obsahujúce 5 ampuliek s 1 dávkou lyofilizátu a 5 ampuliek s 1ml rozpúšťadla.

1.NÁZOV LIEKU

CaniLeish lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

L. infantum Proteíny (ESP) ≥100 µg

3.LIEKOVÁ FORMA

Lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

1 dávka.

3 dávky.

5 dávok.

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Podkožná aplikácia.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po zmiešaní lyofilizátu s rozpúštadlom okamžite podať.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte chladené.

Chráňte pred svetlom.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá.Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francúzsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Balenie obsahujúce 10 ampuliek s 1 dávkou lyofilizátu a 10 ampuliek s 1ml rozpúšťadla. Balenie obsahujúce 15 ampuliek s 1 dávkou lyofilizátu a 15 ampuliek s 1ml rozpúšťadla.

Balenie obsahujúce 25 ampuliek s 1 dávkou lyofilizátu a 25 ampuliek s 1ml rozpúšťadla. Balenie obsahujúce 30 ampuliek s 1 dávkou lyofilizátu a 30 ampuliek s 1ml rozpúšťadla.

Balenie obsahujúce 50 ampuliek s 1 dávkou lyofilizátu a 50 ampuliek s 1ml rozpúšťadla.

1.NÁZOV LIEKU

CaniLeish lyofilizát pre prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Každá dávka 1 ml obsahuje:

L. infantum Proteíny (ESP) ≥100 µg

3.LIEKOVÁ FORMA

Lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

10 dávok.

15 dávok.

25 dávok.

30 dávok.

50 dávok.

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psi

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Podkožná aplikácia.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po zmiešaní lyofilizátu s rozpúštadlom okamžite podať.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte chladené.

Chráňte pred svetlom.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá.Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĹADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francúzsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Ampulka s 1 dávkou lyofilizátu

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

CaniLeish Lyofilizát

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

SC

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže: {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM MALOM OBALE Ampulka s 1 dávkou rozpúšťadla

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

CaniLeish Rozpúšťadlo

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

Chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %)

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

5.OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa

6.ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže: {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky